מדיניותה של ארצות-הברית, להתחקות אחר הון שחור של אזרחיה בבנקים זרים, הגיעה גם לישראל. רק לאחרונה בנקים בשוויץ נאלצו לשלם קנסות של מיליארד דולרים על הסתרת קנסות, והבוקר (שלישי), בנק לאומי הודיע כי היד הארוכה של שלטונות המס של ארצות-הברית הגיעה גם אליה. הבנק עתיד לשלם קנס של 400 מיליון דולר, בגין אי העברת מידע לשלטונות המס לגבי פעילותם של אזרחים אמריקאיים.

הבנק חתם על הסדר עם הרשויות בארצות-הברית בנוגע לפעילות הקבוצה מול לקוחות אמריקאים. לאומי הינו הבנק הראשון בישראל אשר מגיע להסדר עם הרשויות האמריקאיות, אך כנראה שלא יהיה האחרון לנוכח העובדה כי יהודים אמריקאים רבים מחזיקים חשבונות בבנקים ישראלים. הבנק הגיע להסדר עם שתי רשויות אמריקאיות הממונות על המלחמה בהון השחור: משרד המשפטים האמריקאי (United States Department of Justice או DOJ), והרשות לשירותים פיננסים של מדינת ניו יורק (New York Department of Financial Services או DFS). 

על פי ההסדר עם ה- DOJ, קבוצת לאומי תשלם לממשלת ארצות-הברית סכום של 270 מיליון דולר, וזאת ללא הרשעה בפלילים או הגבלה על פעילות הקבוצה באמריקה. במסגרת ההסדר, קבוצת לאומי מתחייבת להמשיך וליישם מדיניות ציות ובקרה מחמירה, על מנת לוודא כי הקבוצה פועלת בהתאם להוראות ה-FATCA. הקנס הסופי שישולם ל- DOJ הופחת בצורה ניכרת, הודות לשיתוף הפעולה של קבוצת לאומי עם הרשויות האמריקאיות לאורך הליך החקירה. על פי ההסדר עם ה- DFS, קבוצת לאומי תשלם ל- DFS עיצום כספי אזרחי בסך של 130 מיליון דולר.

ההסדר כולל מינוי גורם חיצוני (monitor), שזהותו תיקבע על ידי ה- DFS, והוא יועסק על ידי בנק לאומי ארצות-הברית למשך תקופה של שנה. המוניטור יהיה מוסמך לבדוק קיום הוראות הדין האמריקאי. לאומי ביצע בדוחותיו הכספיים הפרשות לטובת הסדרים אלו, אשר יכסו את סכום הקנסות לרשויות האמורות. לפיכך, לא צפויות הפרשות נוספות בהקשר להסדר מול ה- DOJ וה- DFS.  

הסדרים אלה מביאים לסיום החקירות שהתנהלו על ידי שתי הרשויות האמורות כנגד קבוצת לאומי בין 2002-2010, בגין פעולות שמהוות סיוע ללקוחות אמריקאים להימנעות מתשלום מסים לרשויות המס האמריקאיות. מטבע הדברים, חתימה על הסדרים אלו מסירה מעל לאומי עננת אי ודאות גדולה, אשר הכבידה על הפעילות העסקית של הקבוצה. סיום החקירות של הרשויות האמריקאיות האמורות, יישום ועמידה בהוראות הרגולציה העולמית העדכנית, יאפשרו ללאומי להמשיך להתמקד בפעילותו העסקית: חיזוק עסקי הליבה של הקבוצה והקדשת מירב התשומות להשגת היעדים האסטרטגיים שלה. 

ההסדרים מתייחסים לאחריות של קבוצת לאומי בלבד, ובהתאם לכללי הדין האמריקאי. ההסדרים אינם מעניקים פטור כלשהו לנושאי משרה או עובדים בקבוצה, ואינם מחייבים את נושאי המשרה או העובדים בקבוצה. במהלך השנתיים האחרונות הבנק התאים עצמו לשינויים הרבים שנעשו בעולם הבנקאות הפרטית, ופועל בהתאם לדרישות הרגולטוריות, הן בישראל והן במדינות אחרות, לרבות יישום קפדני של מדיניות כסף מוצהר, כמקובל בבנקאות המערבית כיום. במסגרת זו פעל הבנק לסגירת נציגויות וסניפים של הבנק בחו"ל, מכר את פעילות השלוחה בשוויץ וערך שינויים ארגוניים בפעילות הבנקאות הפרטית.