תקנון מדור האוכל של אתר מעריב אונליין

הגדרות:

"האתר" : אתר האינטרנט "מעריב אונליין", בכתובת: www.maariv.co.il

1.      "משתתף": כל אדם אשר ישלח מתכון בצירוף פרטיו האישיים באמצעות טופס ההרשמה אשר נמצא בכתובת הבאה;

"מתכון": כל מתכון, פרי יצירתו של המשתתף ובבעלותו של המשתתף כהגדרתו בתקנון זה. משתתף רשאי לשלוח מתכון לצורך פרסומו באתר מעריב און ליין את המתכון יש לשלוח באמצעות טופס ההרשמה בצירוף פרטי המשתתף המלאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת וכתובת דוא"ל. להרשמה לטופס לחץ כאן. רק משתתף אשר ישלח פרטים מלאים יהיה זכאי לפרסום המתכון בכפוף לתנאי תקנון זה. האתר אינו אחראי לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שנגרמו עקב משלוח המתכון באמצעות טופס ההרשמה רק מתכונים שהתקבלו בפועל אצל האתר, יהיו זכאים לפרסום.

2.      המתכונים יכללו ויוצגו באתר המבצע, לו שמור שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסום ואופן הצגת המתכונים, מיקומם, גודלם וכדומה.

3.      האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם מתכון שישלח אליו, ללא כל צורך בהנמקה.

4.      בעצם משלוח המתכון, מצהיר ומאשר המשתתף כי:

בעצם משלוח המתכון לכתובת הדוא"ל של האתר המבצע ו/או מילוי הטופס ההרשמה, מצהיר ומאשר המשתתף כי:

         א.         הוא מעוניין לפרסם את המתכון בהתאם לתקנון זה ותנאיו.

         ב.          זכויות יוצרים – המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר ואבסולוטי כי רק הוא  בעל זכויות היוצרים במתכון ובתמונה המצורפת הם לעניין זכות הבעלות והן לעניין הזכות המוסרית.  , סעיף זה הינו סעיף יסודי בתקנון זה והמשתתף מצהיר כי ככל ותוגשנה דרישה או תביעה כנגד האתר / המחזיק באתר/ כל חברה הקשורה בהחזקה ישירה או עקיפה  (להלן: "האתר ומי מטעמו")  שעניינה הפרת זכות יוצרים הן הזכות כלכלית והן הזכות מוסרית, האתר ומי מטעמו יגיש במיידי הודעת צד ג' כנגד המשתתף והאחרון ישפה ויפצה את האתר ומי מטעמו בכל הוצאה, נזק  לרבות שכ"ט עורכי דין וכיו"ב אשר יגרמו לאתר או למי מטעמו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מסירת המתכון נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף והוא מתחייב לשפות את עורכת המבצע, עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדן על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם מתכונים אלו.

          ג.          המשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לפרסום המתכון ופרטיו האישיים ברבים, את העתקתם, שכפולם, הפצתם, שיווקם, מסירתם לציבור, עיבודם, עריכתם, בכל דרך בה תבחר עורכת המבצע, לפי שיקול דעתה, לרבות במסגרת אתר המבצע, בשלטי חוצות, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, בעיתונים, מגזינים אחרים, במסגרת פעילויות יחסי ציבור של עורכת המבצע וכיו"ב ללא תמורה, וללא הגבלת זמן ולוויתור על הזכות לטעון לפרטיות ו/או לכל דרישה ו/או טענה אחרת כלפי עורכת המבצע בקשר לכך.

          ד.         המתכון ששלח לא יושב למשתתף.

 

5.      האתר יהיה רשאי למנוע פרסום מתכון לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו, ולא תהא למשתתף כל זכות לתביעה נגד האתר בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו.

משתתף אשר מבקש כי בתחתית המתכון יצורף קישור לדף האינסטגרם / בלוג / פייסבוק וכיו"ב אשר בבעלותו ומנוהל על ידו  יכתוב זאת מפורשות  וייצרף לינק מתאים, פרסום הלינק בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של האתר ובכל מקרה האתר אינו אחראי כלפי צד ג' לתכנים המוצגים בלינק על ידי המשתתף , לרבות בהתאם לחוק זכות יוצרים וכל הפרה שתיטען כנגד האתר ביחס ללינק, המשתתף יפצה וישפה את האתר מיד עם דרישתו הראשונה.

6.      האתר רשאי שלא לפרסם מתכון אם נעשה מעשה של מרמה, עבירה, הפרה של התקנון או כל דין או בחוסר תום לב, גם אם היה המשתתף אף ללא מעשה המרמה.

7.      המשתתף מצהיר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. ההשתתפות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף והאתר או מי מטעמו לא יהיה אחראית כלפי המשתתף נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש), ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בקשר ישיר או עקיף עם הפרסום.

8.      האתר אינו אחראי לאיכות ו/או טיב המתכונים והתמונות שיוצגו באתר ולא יהיה אחראי לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות ו/או אי-התאמה בנוגע למתכונים ולתמונות כאמור.

9.      המשתתף מצהיר ומאשר בזאת באופן בלתי חוזר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של האתר לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

10.  האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן לפרסם, לרבות אתר המבצע ו/או דוא"ל ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

11.  המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים ו/או המתכון ו/או התמונה במערכות הרלוונטיות.

12.  למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהם ינקוט האתר ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או המשתתף מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או כל מי שפועל מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור

13.  האתר רשאי להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את האפשרות לפרסם ו/או לשנות את כל תנאי הפרסום או חלק מהם, ללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם. כל שינוי של התקנון יפורסם באתר. מובהר כי הודעה באתר כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.

14.  משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התקנון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

15.  תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

16.  האתר אינו אחראי על תוכן התגובות שיועלו באתר, ולא תמסור פרטים של מגיבים, עורכת המדור תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתוכן התגובות, כולו או חלקו, בכל דרך שתמצא לנכון ובכל היקף שתמצא לנכון, לרבות העתקתם, פרסומם ושימוש בהם.

17.  אין הגבלה על מספר הפרסומים שיבוצע על ידי כל משתתף.

18.  תקנון זה נמצא לעיון באתר.