תקנון מדור האוכל של אתר מעריב אונליין

הגדרות:

"האתר": אתר האינטרנט "מעריב אונליין", בכתובת: www.maariv.co.il

"משתתף": כל אדם אשר ישלח מתכון בצירוף פרטיו האישיים באמצעות טופס ההרשמה אשר נמצא בכתובת הבאה;

"מתכון": כל מתכון , פרי יצירתו של המשתתף ובבעלותו של המשתתף כהגדרתו בתקנון זה.

1.משתתף רשאי לשלוח מתכון לצורך פרסומו באתר מעריב און ליין את המתכון יש לשלוח באמצעות טופס ההרשמה בצירוף פרטי המשתתף המלאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת וכתובת דוא"ל. להרשמה לטופס לחץ כאן. רק משתתף אשר ישלח פרטים מלאים יהיה זכאי לפרסום המתכון בכפוף לתנאי תקנון זה. האתר אינו אחראי לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שנגרמו עקב משלוח המתכון באמצעות טופס ההרשמה רק מתכונים שהתקבלו בפועל אצל האתר, יהיו זכאים לפרסום.

2. המתכונים יכללו ויוצגו באתר המבצע, לו שמור שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסום ואופן הצגת המתכונים, מיקומם, גודלם וכדומה.

3. האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם מתכון שישלח אליו, ללא כל צורך בהנמקה.

4. בעצם משלוח המתכון , מצהיר ומאשר המשתתף כי:

4.1 הוא מעוניין לפרסם את המתכון בהתאם לתקנון זה ותנאיו.

4.2 הוא בעל זכויות היוצרים על המתכון והתמונה ששלח.

4.3 מסירת המתכון נעשית על אחריותו הבלעדית והוא מתחייב לשפות את עורכת המבצע, עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדן על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם מתכונים אלו.

4.4 הוא מאשר ומביע את הסכמתו לפרסום המתכון ופרטיו האישיים ברבים, את העתקתם, שכפולם, הפצתם, שיווקם, מסירתם לציבור, עיבודם, עריכתם, בכל דרך בה תבחר עורכת המבצע, לפי שיקול דעתה, לרבות במסגרת אתר המבצע, בשלטי חוצות, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, בעיתונים, מגזינים אחרים, במסגרת פעילויות יחסי ציבור של עורכת המבצע וכיו"ב ללא תמורה, וללא הגבלת זמן ולוויתור על הזכות לטעון לפרטיות ו/או לכל דרישה ו/או טענה אחרת כלפי עורכת המבצע בקשר לכך.

5. האתר יהיה רשאי למנוע פרסום מתכון לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו, ולא תהא למשתתף כל זכות לתביעה נגד האתר בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו.

6. האתר שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שימצא לנכון, אשר יש בה על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את הפרסום.

7. האתר רשאי שלא לפרסם מתכון אם נעשה מעשה של מרמה, עבירה, הפרה של התקנון או כל דין או בחוסר תום לב, גם אם היה המשתתף אף ללא מעשה המרמה.

8. משתתף ו/או המשתתף הזוכה במבצע מצהיר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. ההשתתפות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף והאתר או מי מטעמו לא יהיה אחראית כלפי המשתתף נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש), ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בקשר ישיר או עקיף עם הפרסום.

9. האתר אינו אחראי לאיכות ו/או טיב המתכונים והתמונות שיוצגו באתר ולא יהיה אחראי לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות ו/או אי-התאמה בנוגע למתכונים ולתמונות כאמור.

10. המשתתף מצהיר ומאשר בזאת באופן בלתי חוזר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של האתר לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

11. האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן לפרסם, לרבות אתר המבצע ו/או דוא"ל ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

12. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים ו/או המתכון ו/או התמונה במערכות הרלוונטיות.

13. למשתתף ו/או למשתתף הזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או המשתתף הזוכה מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או כל מי שפועל מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור

14. האתר רשאי להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את האפשרות לפרסם ו/או לשנות את כל תנאי הפרסום או חלק מהם, ללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם. כל שינוי של התקנון יפורסם באתר. מובהר כי הודעה באתר כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.

15. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התקנון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

16. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

17. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

18. תקנון זה נמצא לעיון באתר המבצע.

 

תקנון תחרות אינסטגרם ופייסבוק "מתכונים- סוכות"

תקנון זה (להלן: "התקנון") הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות "מתכוני סוכות" (להלן: "התחרות"). התקנון ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר להשתתפות בתחרות ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

1. "האתר" או "עורכת התחרות": אתר מעריב אונליין, בכתובת: www.maariv.co.il

2. "הזוכה": זוכה בתחרות כפי שייקבעו כמפורט בתקנון זה

3. "הפרס": שובר בסך 500 ₪ למסעדת "מיתוס" / מסעדת "מיתוס פיש מרקט".

4. "התחרות": תחרות "מתכוני סוכות" באינסטגרם ובפייסבוק כמתואר להלן בתקנון זה

5. "משתתף": אחד מאלה: בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962, או קטין שקיבל הסכמת הורהו/אפוטרופוסו החוקי להשתתפותו בתחרות ולתנאי תקנון זה על כל הוראותיו, ואשר הינו אזרח ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה תקף עפ"י כל דין, אשר השתתף בתחרות, והכול כפוף ובהתאם לתנאי תקנון זה

6. "אינסטגרם": רשת חברתית, בכתובת: www.Instagram.com

7. "פייסבוק": רשת חברתית, בכתובת: www.Facebook.com

8. "תקופת התחרות": התחרות תחל בתאריך 13/10/2019 בשעה 09:00 בבוקר ותסתיים בתאריך 22/10/2019 בשעה 17:00; עורכת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי

התחרות

9. התחרות תיערך בעמוד האינסטגרם ובעמוד הפייסבוק של עורכת התחרות בתקופת התחרות.

10. משתתף אשר ישלח מתכון בהתאם להנחיות עורכת התחרות יהיה זכאי להשתתף בתחרות.

11. את המתכון יש לשלוח לכתובת הדוא"ל של מדור האוכל, [email protected] , בצירוף תמונה ופרטי המשתתף המלאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת וכתובת דוא"ל. משתתף שישלח מתכון ללא הפרטים הנ"ל לא יהיה זכאי להשתתף בתחרות.

12. רק מתכונים שהתקבלו בפועל אצל האתר, יהיו זכאים להשתתפות בתחרות.

13. המתכונים יכללו ויוצגו באתר המבצע, לו שמור שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסום ואופן הצגת המתכונים, מיקומם, גודלם וכדומה.

14. האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם מתכון שישלח אליו.

15. בעצם משלוח המתכון לכתובת הדוא"ל של האתר המבצע, מצהיר ומאשר המשתתף כי:

i. הוא מעוניין לפרסם את המתכון בהתאם לתקנון זה ותנאיו.

ii. הוא בעל זכויות היוצרים על המתכון והתמונה ששלח.

iii.מסירת המתכון נעשית על אחריותו הבלעדית והוא מתחייב לשפות את עורכת המבצע, עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדן על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם מתכונים אלו.

iv. הוא מאשר ומביע את הסכמתו לפרסום המתכון ופרטיו האישיים ברבים, את העתקתם, שכפולם, הפצתם, שיווקם, מסירתם לציבור, עיבודם, עריכתם, בכל דרך בה תבחר עורכת המבצע, לפי שיקול דעתה, לרבות במסגרת אתר המבצע, בשלטי חוצות, באתרי אינטרנט, בדברי דפוס, בעיתונים, מגזינים אחרים, במסגרת פעילויות יחסי ציבור של עורכת המבצע וכיו"ב ללא תמורה, וללא הגבלת זמן ולוויתור על הזכות לטעון לפרטיות ו/או לכל דרישה ו/או טענה אחרת כלפי עורכת המבצע בקשר לכך.

v. המתכון ששלח לא יושב אליו.

16.האתר יהיה רשאי למנוע פרסום מתכון לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו, ולא תהא למשתתף כל זכות לתביעה נגד האתר בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו.

17.האתר שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שימצא לנכון, אשר יש בה על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את הפרסום.

18.האתר רשאי שלא לפרסם מתכון אם נעשה מעשה של מרמה, עבירה, הפרה של התקנון או כל דין או בחוסר תום לב, גם אם היה המשתתף אף ללא מעשה המרמה.

19.המשתתף ו/או המשתתף הזוכה במבצע מצהיר באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמה או מטעמה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר. ההשתתפות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף והאתר או מי מטעמו לא יהיה אחראית כלפי המשתתף נזק (לרבות נזק גוף ו/או רכוש), ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו, בקשר ישיר או עקיף עם הפרסום.

20. האתר אינו אחראי לאיכות ו/או טיב המתכונים והתמונות שיוצגו באתר ולא יהיה אחראי לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות ו/או אי-התאמה בנוגע למתכונים ולתמונות כאמור.

21. המשתתף מצהיר ומאשר בזאת באופן בלתי חוזר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של האתר לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

22. האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן לפרסם, לרבות אתר המבצע ו/או דוא"ל ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

23. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים ו/או המתכון ו/או התמונה במערכות הרלוונטיות.

24. למשתתף ו/או למשתתף הזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או המשתתף הזוכה מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע ו/או כל מי שפועל מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור

25. האתר רשאי להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את האפשרות לפרסם ו/או לשנות את כל תנאי הפרסום או חלק מהם, ללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם. כל שינוי של התקנון יפורסם באתר. מובהר כי הודעה באתר כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התקנון כאמור.

26. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התקנון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

27. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.

28. כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא בכל התגובות שיועלו באתר התחרות יהיו של עורכת התחרות בלבד אשר תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתוכן התגובות, כולו או חלקו, בכל דרך שתמצא לנכון ובכל היקף שתמצא לנכון, לרבות העתקתם, פרסומם ושימוש בהם לרבות מתכונים של משתתפים אשר הפרסום שבוצע על ידם לא זכה בתחרות.

29. אין הגבלה על מספר הפרסומים שיבוצע על ידי כל משתתף.

בחירת הזוכים בפרס

30. עורכת התחרות תרכיב ועדת שופטים אשר יבחרו את המתכון הזוכה.

31. הודעה לזוכה תשלח באמצעות הודעה לדף האינסטגרם שלו ו/או לדף הפייסבוק שלו ו/או לכתובת המייל שלו ו/או באמצעות מספר הטלפון שיספק המשתתף. על הזוכה ליצור קשר עם עורכת התחרות (לפי הפרטים שימסרו) לשם מימוש הפרס וזאת לא יאוחר מחלוף 24 שעות ממועד משלוח ההודעה כאמור. לא יצרה הזוכה קשר עם עורכת התחרות בתוך המועד הנ"ל תבוטל זכייתו והיא תועבר לאחד מהזוכים החלופיים לפי דירוגם על ידי השופטים. לגבי הזוכה החלופי יופעל אותו מנגנון וחוזר חלילה עד לאיתור הזוכה המתאים.

שונות

32. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. על כל שינוי בתקנון יפורסם עדכון באתר התחרות.

33. מובהר כי התחרות הינה לשם שעשוע בלבד, וכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור של עורכת התחרות ו/או העוזרת לעורכת התחרות ו/או מי מטעמן, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את המשתתף ו/או הזוכה בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגד עורכת התחרות ו/או העוזרת לעורכת התחרות ו/או מי מטעמן.

34. עורכת התחרות ו/או העוזרת לעורכת התחרות ו/או מי מטעמן אינם נושאים בכל אחריות כלפי הזוכים בכל הנוגע למימוש הפרס, לתיאומים השונים הנוגעים למימושו.

35. מובהר כי עורכת התחרות ו/או העוזרת לעורכת התחרות ו/או מי מטעמן לא תשאנה בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, בקשר עם התחרות ו/או אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או הפרסים, וכל משתתף ו/או זוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו בגין התחרות, במישרין ו/או בעקיפין.

36. ההשתתפות בתחרות וההתמודדות במסגרתה אסורה על עובדי עורכת התחרות ו/או עובדי העוזרת לעורכת התחרות.

37. תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר, אך ההשתתפות בתחרות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

38. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.

39. תקנון זה נמצא לעיון באתר.