נתונים מרשימים: קבוצת מנורה מבטחים סיימה את הרבעון השני של 2017 ברווח של 85 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לרווח של 15 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

את חציון 2017 הצליחה החברה לעבור ברווח של 143 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 14 מיליון שקל בתקופה המקבילה. על פי הנתונים, הרווח הוא תשואה של 8.5% על ההון העצמי, והוא הסתכם ב־3.5 מיליון שקל. מנורה מבטחים אחזקות מנוהלת בידי אחד מוותיקי ענף הביטוח, ארי קלמן. כעת, בזכות עודפי ההון הגדולים בענף, החברה צפויה לחלק דיווידנד של 50 מיליון שקל במזומן.

מתחילת השנה חילקה החברה דיווידנד של 100 מיליון שקל במזומן. דמי הגמולים לקרנות הפנסיה גדלו במחצית 2017 ב־13% ל־5 מיליארד שקל. החברה חולשת על שליש מדמי הניהול הנגבים בענף. עוד עולה מהנתונים כי הרווח מעסקי הפנסיה במחצית השנה הנוכחית הסתכם ב־60 מיליון שקל, לעומת 67 מיליון שקל אשתקד, והוא עדיין הגדול בענף.

הירידה ברווח בתקופת הדוח נובעת בעיקרה מגידול בעמלות, מהוצאות שיווק ומהוצאות רכישה אחרות. הרווח מעסקי הגמל במחצית 2017 הסתכם ב־8 מיליון שקל לעומת 19 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של 157 מיליארד שקל, מתוכם 95 מיליארד שקל באמצעות מבטחים החדשה. יחס כושר הפירעון במנורה מבטחים ביטוח הוא הגבוה מבין חמש חברות הביטוח הגדולות.

על פי הנתונים, מתברר כי בענף רכב רכוש חל שיפור של 94 מיליון שקל בתוצאות, בעיקר בשל שיפור חיתומי (תהליך קבלת ההחלטה של חברת הביטוח אם לקבל אדם כמבוטח, ואם כן, באילו תנאים - י"ש). ההכנסות מדמי ניהול בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח גדלו מ־375 מיליון שקל ל־413 מיליון שקל. סך פרמיות הביטוח גדלו ב־9.6% והסתכמו במחצית 2017 ב־10.2 מיליארד שקל.

חמש חברות הביטוח הגדולות סיימו את מחצית 2017 ברווח לפני מס של 2.58 מיליארד שקל. הרבעון השני הסתיים ברווח כולל של 1.02 מיליארד שקל. הפניקס הציגה בחציון רווח של 733 מיליון שקל - הגבוה ביותר בענף. נוסף לכך רשמה החברה גם את הרווח הגבוה ביותר - 341 מיליון שקל - ברבעון האחרון. הרווחיות הגבוהה הושגה בעיקר בזכות השיפור בשוק ההון, עליית הריבית, ושיפור משמעותי בחיתום, בעיקר בענפי הרכב והבריאות. בתחום הפנסיה הרוויחה מנורה במחצית 2017 60 מיליון שקל לפני מס - הסכום הגבוה בענף. נוסף לכך היא הרוויחה לפני מס 64 מיליון שקל ברכב רכוש, שגם הוא הרווח הגבוה בענף.