חברת דלק אנרגיה בבעלותו של יצחק תשובה דיווחה לפני כניסת יום כיפור על עסקה יוצאת דופן שחתמה עם מנכ"ל דלק קידוחים, יוסי אבו. במסגרת העסקה, רכשה החברה יחידות השתתפות של דלק קידוחים בשווי 5.7 מיליון שקל.

כמקור לפירעון תמורת העסקה תשמש הלוואה שניתנה על ידי תאגיד בנקאי למימון עסקת הרכישה שבוצעה לפני כמה שנים, עם כניסתו של יוסי אבו לניהול דלק קידוחים. אבו מונה כמנכ"ל ב־2011, וכתמריץ להצלחת תפקידו, הוא קיבל נוסף על שכר של 55 אלף שקל בחודש ותנאים נלווים, חבילת ניירות ערך המכונה יחידות השתתפות. סכום ההקצאה נאמד אז ב־15 מיליון שקל, וההטבה הכלכלית שגולמה ביחידות הוערכה על ידי חברת PWC ב־5.13 מיליון שקל.

כיוון שברשותו של אבו לא היה המזומן למימון הקנייה, חתמה עבורו חברת דלק על ערבות בנקאית. סוג האשראי שניתן לו, המכונה "נון ריקורס", מאפשר לבנק לדרוש במקרה של אי פירעון ההלוואה את ניירות הערך בלבד ששועבדו להבטחת הפירעון.

בתוך כך, נקבע אז כי התמורה מכל מכירה של יחידות ההשתתפות על ידי אבו תשמש לפירעון ההלוואה לבנק. המימון ניתן לחמש שנים ושלושה חודשים, ועל פי הדיווח, דלק אנרגיה קנתה מאבו יחידות השתתפות בשווי של 5.7 מיליון שקל לפירעון ההלוואה.

יצוין כי אף שעסקאות בעלי עניין מסוג זה מקובלות בחברות בורסאיות, הן עלולות להתברר כבעייתיות במקרה של חילוקי דעות בין המנכ"ל לחברה או כשהמנכ"ל מחליט על סיום כהונתו לפני תום מועד החוזה.

תשובה ידוע כמי שמעניק תמריצים למנהליו בקבוצה באמצעות הטבות שונות דרך מנגנוני אופציות בשווי מיליוני שקלים. אלו ניתנו בעבר למנהלים אחרים, בהם יורם טורבוביץ, גבי לסט ואסי ברטפלד, המנהל כיום את הקבוצה.