ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה בישראל עמדה על כ-9,724 שקלים, עליה ריאלית של 2.9 אחוזים משנת 2015, כך מסרה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על הכנסות השכירים בישראל בשנת 2016. מדובר בעלייה אשר נמדדת לפי מגדר, לפי דת וגם על פי שעות העבודה של מקצועות מסוימים.

בהלמ"ס ציינו כי השכר עלה בשיעור של 2.9 אחוז לעומת 2015. מספר שעות העבודה הממוצעות לשבוע עמד על 41 וההכנסה ברוטו, הממוצעת לשעת עבודה היתה 57.1 ש"ח. ההכנסה הממוצעת ברוטו לאוכלוסיה היהודית עמדה על 10,286 שקל, והחציונית על 7417 ש"ח. עוד עולה מהנתונים כי ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה באוכלוסיה הערבית עמדה על 6658 ש"ח, והחציונית עמדה על 5,873 ש"ח. ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה היתה בענף מידע ותקשורת - 16,488 ש"ח ברוטו לחודש, וההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד היתה בקרב מנהלים - 17,529 ש"ח לחודש, שגם ממוצע שעות העבודה שלהם היה רב יותר- 42.6 שעות בשבוע.

ההכנסה הממוצעת ברוטו של מנהל שכיר העובד 49.3 שעות בשבוע עמדה על 20,005 ש"ח, וההכנסה למנהלת שכירה, העובדת 43.4 שעות בחודש, היתה נמוכה משמעותית - 13,280 ש"ח לחודש. פער של 33.6 אחוזים בין המגדרים. עוד ציינו בהלמ"ס שרמת ההשכלה של השכיר, כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו של שכיר בעל 16 שנות לימוד ומעלה היא 84.4 ש"ח, לעומת הכנסה של 32.9 ש"ח בלבד לשעה, של שכיר שלמד פחות מתשע שנות לימוד.