סקר שפרסם בנק ישראל ומבוסס על נתונים שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לססטיסטיקה (למ"ס) קובע ש-15% ממשקי הבית שנטלו הלוואות, בכלל זה מן הסתם גם הלוואות משכנתא, יתקשו פוטנציאלית להחזיר את חובותיהם. במלים של בנק ישראל "מבין משקי הבית שנטלו הלוואות כ-15% (כ-7% מהאוכלוסייה) נחשבים לפגיעים פיננסית, כלומר בעלי הסתברות גבוהה להתקשות בתשלום החוב".   

המידע שהלמ"ס פרסם מאפשר לנתח את המאפיינים של משקי הבית שנוטלים הלוואות, שכן לצד מידע על חובם הסקר כולל בין השאר מידע על הכנסתם, גודלם והשכלתם. נתונים אלו מאפשרים לבחון לא רק את הממוצע באוכלוסייה אלא גם בפלחיה השונים, וכך להעריך באופן מדויק יותר את המינוף של משקי הבית ואת הסיכונים הפוטנציאליים שנשקפים הן להם עצמם והן למערכת הפיננסית. התבססות על נתוני סקרים בניתוח המינוף של משקי הבית הפכה למתודולוגיה מקובלת ונכנסה לשימוש נרחב בעולם. הסקר מעלה עוד כי למחצית ממשקי הבית (47%) יש הלוואות: ל-31% יש הלוואות צרכניות ולכ-28% יש הלוואות לדיור, מתוכם לכ-40% יש גם הלוואות צרכניות.