חברות הביטוח מתכוונות להעלות עד סוף השנה את תעריפי ביטוחי החובה לרכב ב־5%־10%. ההעלאה תיעשה לנוכח ההפסדים מהפעילות בתחום זה. דיווח דומה על הפסדים בתחום זה נמסר בשבוע שעבר גם מפי קבוצת מגדל. המהלך עומד בסתירה להצהרות שר האוצר, משה כחלון, על הכוונה להפחית את ביטוחי החובה. חלק מהחברות לביטוח ישיר כבר החלו בימים האחרונים בהעלאת תעריפי החובה.

מנורה בניהול מוטי רוזן ובתפקיד היו"ר משמש ארי קלמן. החברה מציינת בדוחותיה הכספיים כי ספגה במחצית 2016 בביטוחי החובה הפסד לפני מס של 116 מיליון שקל, לעומת רווח של 78 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה מוסברת בעדכון של 170 מיליון שקל בתקנות ההיוון ובעלייה של 18 מיליון שקל בהתחייבויות הביטוח. לאחרונה הוחלט לבטל את תקנות ההיוון, ואולם המהלך טרם יצא לפועל באופן מעשי.

ייתכן שייעשה עדכון נוסף גם בביטוחי רכוש. מנורה סיימה בתחום זה את מחצית 2016 בהפסד לפני מס של 21 מיליון שקל (ברבעון השני נרשם רווח 11 מיליון שקל).

את הרבעון השני של 2016 סיימה מנורה ברווח כולל של 15 מיליון שקל - ירידה חדה של 73% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הונה העצמי מסתכם ב־3.2 מיליארד שקל. הפרמיות שנגבו הסתכמו ב־9.3 מיליארד שקל, גידול של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה. לחברה נכסים מנוהלים בהיקף 148 מיליארד שקל.

בתקופת הדוח ירדו ההכנסות מדמי ניהול ב־43 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה. מנורה אימצה מדיניות חשבונאית חדשה בנושא מדידת נדל"ן לשימוש עצמי על בסיס שווי הוגן. כתוצאה נוספו לרווחים לפני מס במחצית השנה 126 מיליון שקל. הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה גדלו ב־16% ל־4.5 מיליארד שקל (נתח של 29.4% מסך דמי הגמולים הנגבים בפנסיה). כמנהל מנורה מבטחים פנסיה וגמל מכהן יהודה בן אסייג.

אזהרת רווח לכלל ביטוח קבוצת מנורה מנהלת את קרן הפנסיה מבטחים, שהיא הגדולה בענף. הרווח מעסקי הפנסיה הסתכם ב־67 מיליון שקל בהשוואה ל־55 מיליון שקל בתקופה המקבילה. רווחיות החברה תושפע בעתיד בתחום זה מהפחתה ניכרת בדמי הניהול.

זה יקרה בעקבות זכייתם של בתי ההשקעות מיטב דש והלמן אלדובי בקרן ברירת מחדל של האוצר, הכוללת דמי ניהול אפסיים עבור הפנסיה.

חברות הביטוח האחרות ובראשם הראל צפויים לפרסם את דוחותיהם הכספיים במהלך השבוע. נזכיר שכלל ביטוח פרסמה אזהרת רווח, שלפיה היא צפויה לסיים את הרבעון השני בהפסד של 180־320 מיליון שקל.

ההפסד ייגרם בעקבות המשך ירידה בריבית ארוכת טווח והצורך בשל כך להגדיל את ההפרשות לביטוחי מנהלים (מהלך שכבר נקטה בו חברת מגדל, שפרסמה דוחות, ומנורה, שפרסמה את הדוחות בסוף השבוע