יכול אדם לעשות תשובה ולבכות בדמעות אמת, לעמוד בתפילה ולהתחרט על חטאיו, אך יום כיפור לא יכפר, כל עוד לא פייס את חברו. מפחיד! התשובה על חטאים שבין אדם לחברו קשה. קשה לבקש סליחה. הגאווה עומדת כחומה. אנחנו עדים לאסונות, מחלות, טרור ועוד ל"ע. ימים קשים לפרט וגם לעם. חובה עלינו כעם מאמין לשאול: "על מה עשה ה' ככה לארץ"? רבי חיים מוולוז'ין מבאר את האמור במסכת אבות (ב,א) "דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים", בדרך דרוש."דע מה למעלה ממך" - בוא וראה את מעלת הדורות שקדמו לך. כאשר הם רצו לדעת מה דורש מהם הקב"ה - הייתה להם "עין רואה" - כלומר נביא הקרוי בלשון הפסוק "רואה". הנביא היה אומר לכל אדם במה חטא ומלמדו דרך לתיקון.כשפסקה הנבואה מישראל, עדיין הייתה "אוזן שומעת" - התנאים והאמוראים - ששמעו את דבר ה' על ידי בת קול שהייתה יוצאת מן השמיים. אך בדורות אחרונים ובימינו, שאין לנו לא נבואה ולא בת קול, מה שנותר הוא "כל מעשיך בספר נכתבים" - כל התשובות והעצות כתובות בספר התורה. שם ניווכח במה ה' תובע אותנו.אומנם לא כל אדם יכול להחליט בעצמו, מתוך עיון שטחי בתורה, מהו רצון ה'. לשם כך הותיר לנו הבורא בכל דור גדולי תורה, מנהיגי הדור, והם מורים לנו, מתוך התורה, את הדרך שבה נלך.והנה על שאלה זו - במה עלינו להתמקד נוכח הצרות הניחתות עלינו ומה הקב"ה רוצה מאתנו? משיב הגאון הרב שטיינמן שליט"א (מגדולי התורה של דורנו) את אותה תשובה: "בין אדם לחברו". ועל בין אדם למקום? "אולי יהיה הקב"ה מאריך אף"...גמר חתימה טובה!