הפערים בין תלמידים יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים דוברי העברית נשמרים, כך עולה מדוח שפרסמה ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) בנושא הישגי תלמידים יוצאי אתיופיה במבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) בין 2007 ל-2016. מהנתונים אומנם עולה כי נרשמה מגמת שיפור בהישגי תלמידי יוצאי אתיופיה בכל מקצועות המיצ"ב (לשון-אם (עברית/ערבית), מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה ואנגלית), אך הפערים ביניהם לבין כלל התלמידים דוברי העברית נשמרים.

במבחנים שנבדקו בכיתות ה' עולה כי השיפור לאורך השנים הוא בעיקר במקצועות עברית ומתמטיקה, שבהם חלה ירידה בפער של כ-50 נקודות וכ-40 נקודות וזאת בשל עלייה חדה בהישגי יוצאי אתיופיה בהשוואה לעלייה בהישגי כלל התלמידים דוברי העברית. מגמת הצמצום בפערים נרשמה בעיקר בתש"ע ונמשכה גם בתשע"ה ובתשע"ו, כאשר באנגלית חל גם שיפור בהישגים אך הוא מתון יותר ולכן פערי ההישגים דומים ועומדים על כ-45 נקודות.

במקצועות מסוימים הפערים מגיעים לכ-100 נקודות

במבחנים שנבדקו בכיתות ח' ניתן לראות כי הפערים גדולים יותר ומגיעים להבדל של 70-80 נקודות בין כלל התלמידים דוברי העברית ובין תלמידים יוצאי אתיופיה במקצועות עברית, מדעים ואנגלית ומגיעים לכ-100 נקודות במתמטיקה. למרות הפערים הגדולים, ניתן להתעודד מכך שבהשוואה ל-2007, הפער הצטמצם: בעברית (בכ-35 נקודות), באנגלית ובמדעים (בכ-17 נקודות) אך מנגד במתמטיקה הפער גדל (בכ-20 נקודות).

בהשוואה לתלמידים דוברי עברית מרקע חברתי-כלכלי נמוך שאינם יוצאי אתיופיה, עולה כי הפערים מצטמצמים לכמחצית, מה שאומר כי הבדלים על רקע חברתי-כלכלי מסבירים חלק מהפערים בין ההישגים אך לא את כולם. בנוסף, כמחצית מהתלמידים יוצאי אתיופיה לומדים בבתי ספר שבפיקוח הממלכתי-דתי (הממ"ד) לעומת כחמישית בלבד מכלל התלמידים דוברי העברית וקיימת מגמת ירידה בשיעור התלמידים יוצאי אתיופיה, עולים ובני עולים כאחד, הלומדים בבתי ספר בפיקוח הממ"ד, לצד עלייה בשיעור אלו הלומדים בבתי ספר בפיקוח הממלכתי והחרדי.

הישגיהם של בני העולים יוצאי אתיופיה גבוהים מהישגי התלמידים העולים

בראמ"ה בחנו את הנתונים לפי סטטוס עלייה ומצאו כי ההישגים של בני העולים יוצאי אתיופיה גבוהים מהישגי התלמידים העולים, כאשר פערים גדולים יותר נמצאו בכיתה ח' בהשוואה לפערים בכיתה ה'. כמו כן, הישגי בני העולים קרובים יותר להישגי העולים מאשר להישגי כלל התלמידים דוברי העברית והישגי תלמידים בני עולים, בכל המקצועות ובשתי שכבות הכיתה, נמוכים יותר מהישגי תלמידים דוברי עברית מרקע חברתי-כלכלי נמוך.

המיצ"ב הוא מערכת מבחנים ארצית שנועדה לתת למנהל בית הספר ולסגל ההוראה תמונת מצב על הישגי התלמידים בבית הספר בדרגות כיתה ה' ו-ח' בארבעה תחומי דעת המוגדרים "מקצועות ליבה": אנגלית, שפת-אם (עברית או ערבית), מתמטיקה, ומדע וטכנולוגיה (מדעים), מקצוע שהחל מתשע"ה מתקיים רק בכיתות ח'. במסגרת נתוני המיצ"ב מתבצעים גם סקרים בקרב תלמידים, מורים ומנהלים על אודות האקלים והסביבה הפדגוגית בבית הספר. מבחני המיצ"ב מתקיימים מאז שנת תשס"ח, כאשר בשנת תשע"ד לא התקיימו מבחני המיצ"ב ובשנת תשע"ה שונתה במעט מתכונת ההיבחנות.