דרישה חדשה בליכוד נגד "הליכודניקים החדשים", במה שנראה כניסיון נוסף לסלקם מהמפלגה: לבית הדין העליון של התנועה הוגשה עתירה המבקשת ממנו לשנות את טופס ההתפקדות למפלגה, כך שיכלול את כל התנאים וכן את רשימת מטרות הליכוד הרשומים בחוקת המפלגה, הכוללת את ההתחייבות לפעול ל"שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם".

העתירה הוגשה על ידי יו"ר נאמני ארץ ישראל בליכוד, עו"ד אביעד ויסולי, שטוען כי יש להתלות את חברותם של "הליכודניקים החדשים" מאחר והם לא חתמו ידנית כדין על טופס הצטרפות לליכוד עד לחתימה ידנית על טופס הצטרפות מתוקן. 

ויסולי מצטט בעתירה את חוקת הליכוד, הקובעת כי המבקש להתפקד אליה חייב לחתום בחתימת ידו וכן לעמוד בשישה תנאים: אזרח ישראל; בגיר; תושב הארץ; המזדהה עם מטרותיה של התנועה; אינו חבר במפלגה אחרת;לא הורשע על ידי בית משפט מוסמך, בפסק דין סופי, בעבירה שיש עימה קלון, עד עבור שנה מיום מתן פסק דין או מיום שסיים לרצות את עונשו, הכל לפי המאוחר יותר.

לטענת ויסולי, בטופס ההצטרפות חסרים סעיפים הרשומים בחוקת הליכוד וכן סעיף ההזדהות עם מטרות המפלגה הוא עמום ואינו מפרט את המטרות שהמועמד מזדהה עימם, ולכן אינו עונה אחרי דרישות החוקה ויש לתקנו, כך שאפילו מי שחתם עליו ידנית לא יוכל להיחשב כחבר הליכוד.  על פי העתירה, רק מי שיחתום ידנית על טופס הצטרפות מתוקן יוכל להיחשב כחבר ליכוד ולקבל זכות הצבעה לבחור או להיבחר למוסדות הליכוד, לאחר 24-16 חודשים ממועד החתימה. העתירה תידון בבית הדין העליון של התנועה בתחילת ספטמבר.