מבקר המדינה מתח היום (רביעי) ביקורת על משרד האוצר, לגבי ההיערכות לתום הזיכיון של חברת קו צינור אילת אשקלון (קצא"א), וקבע כי "דרך הפעולה של משרד האוצר לגבי ההיערכות לקראת תום הזיכיון, קבלת ההחלטות בעניין זה והסדרת מעמד נכסי הזיכיון לא הייתה תקינה ולא הבטיחה את מירב התועלת למשק המדינה".
משרד מבקר המדינה בדק בתקופה שבין יולי 2015 עד סוף מרץ 2017 את היערכותם בשנים 2016-2012 של הגורמים הממשלתיים הנוגעים לתום תקופת הזיכיון של קצא"א. בסוף אוקטובר 2016 אישרה הממשלה את העברתה של הצעת החוק לחקיקה בכנסת. המבקר כותב, כי "הליקויים בהכנת הצעת החוק פגעו במידה ניכרת בהליך התקין של קבלת ההחלטות של הממשלה בכך שמנכ"ל האוצר הכתיב לצוות בינמשרדי לגבש זיכיון במתכונת 'חברה אחודה', ובכך מנע חלופות אחרות העשויות להועיל יותר למשק; האוצר לא העביר לרשות ההגבלים העסקיים - גוף המופקד על שמירת התחרות במשק - את תזכיר הצעת החוק, על מנת לקבל את הערותיה. האוצר לא דן בהסתייגויות משרד האנרגיה על תזכיר הצעת החוק. משרדי האוצר והאנרגיה לא הפנו את תשומת הלב של הגורמים הרלוונטיים במשק הדלק, לרבות חברת תש"ן הממשלתית, לתזכיר הצעת חוק מהותית זו".
"דרך הפעולה של משרד האוצר לגבי ההיערכות לקראת תום הזיכיון, קבלת ההחלטות בעניין זה והסדרת מעמד נכסי הזיכיון לא הייתה תקינה ולא הבטיחה את מרב התועלת למשק המדינה", קבע מבקר המדינה והעיר למנכ"ל משרד האוצר, כי "מאחר שלא נעשה ניתוח של חלופות שונות ומאחר שלא נעשתה השוואה בין החלופות, יש ספק אם הצעת החוק שגיבש משרד האוצר ושאישרה הממשלה על פי הצעתו היא החלופה המיטבית למשק ולאזרחי המדינה".

עוד קבע המבקר, כי בהיעדר מסמכים המעידים על בדיקות ודיונים, ספק אם הרשות להגבלים עסקיים בחנה לעומק את הכשלים התחרותיים שנבעו מהיות קצא"א חברה אחודה ואת השפעות תזכיר הצעת החוק על הריכוזיות בענף ואת התועלת של התזכיר למשק.

לסיכום כתב המבקר, כי "על הממשלה, ובעיקר על שר האוצר, לתקן את הליקויים שצוינו בדוח זה ולהשלים את הסדרת הפעילות בנכסי הזיכיון, באופן שיביא את מירב התועלת למשק ולאזרחי המדינה".