"מנהל הרכב באגף החשב הכללי במשרד האוצר לא גיבש חזון ויעדים רב-שנתיים שינחו אותו ביישום מדיניות הרכב הממשלתית וביצירת מערכת רכש יעילה שתמנע בזבוז כספי ציבור", מתריע מבקר המדינה, יוסף שפירא בדו"ח הביקורת על מנהל הרכש."מנהל הרכש אחראי בעיקר לביצוע מכרזי רכש מרכזי ואינו ממלא את תפקידיו הנוספים, כגון ליווי משרדי הממשלה, הכשרתם והדרכתם בתהליכי הרכש, בחינת הרכש הממשלה ובדיקה שהוא תואם את מדיניות הממשלה וכן פיקוח ובקרה על משרדי הממשלה והספקים במרכזים המרכזיים", קובע עוד שפירא.
מבקר המדינה דורש ממנהל הרכש לבחון את דרכי ההתמודדות עם הגופים העוקפים מכרזים. זאת, על מנת להבטיח מניעת הפרות שיש בהן לפגוע ביעילות הרכש ואף פותחות פתח למדרון חלקלק העלול להביא למעשי שחיתות. עוד הוא מתריע מהיקפן הגבוה של בקשות הפטור מחובת מכרז שמוגשות לאישור החשב הכללי באוצר. "הדבר עשוי להצביע על יכולות לקויות של משרדי הממשלה לתכנון ולביצוע התקשרויות", הוא סבור.

עוד הוא ממליץ להיערך מבעוד מועד להוצאת מכרז חדש עם תום המכרז הקיים על מנת ליצור רצף בין המכרזים ושלא יהיו "תקופות מתות" שבהן המשרדים לא יוכלו, בהיעדר מכרז בתוקף, לרכוש את המוצר או השירות.
"על מינהל הרכש לגבש חזון ותכנית אסטרטגית ארוכת טווח, שמתוכה יגזרו תכניות העבודה השנתיות התואמות את מדיניות הרכש הממשלתית", מצויין עוד בסיכום דו"ח הביקורת – "נוכח היותו של הרכש הממשלתי נדבך מרכזי בפעילות משרדי הממשלה, על אגף החשב הכלי לפעול בהקדם לפיתוח ולעיצוב של מקצוע הרכב, הנכסים והלוגיסטיקה בממשלה בראייה מערכתית כוללת, לבצע ארגון מחדש ביחידות הרכש הממשלתיות ולהנחות את המשרדים לפעול בהתאם".