תקלה מביכה של בנק ישראל נחשפה בעקבות פנייה לנגיד הבנק פרופ' אמיר ירון לפני מספר שבועות: נתונים שגויים על מצב חשבונות הרובצים בבנקים ללא תנועה נמסרו לפונים לאתר "הר הכסף". התקלה המתבטאת במידע לא מדויק ולא מעודכן באתר התגלתה וגם דווח עליה לציבור על ידי בנק ישראל עצמו.  בדיקה מקיפה של העניין העלתה כי בין החודשים יולי 2018 לאוגוסט 2019 נוצרה תקלה טכנית בתהליך העברת הנתונים על ידי בנק ישראל וקליטתם באתר "הר הכסף2" על ידי משרד האוצר. בנק ישראל התנצל על התקלה וקרא לתושבי ישראל לבדוק שוב, ללא תשלום, אם יש להם או לקרוביהם שנפטרו חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה.
 
מנתונים שנאספו לאחר שטופלה התקלה עולה כי במהלך השנה שהסתיימה באוגוסט 2019 פנו לאתר כ־280 אלף אזרחים. 263 אלף מהם קיבלו מידע נכון המאשר את קיומו או אי קיומו של חשבון ללא תנועה וכ־17 אלף קיבלו מידע שגוי, לפיו אין על שמם חשבון או פיקדון ללא תנועה - אף  שהיה מצב כזה. מתוך 17 אלף חשבונות רדומים, 7,000 הפכו בתקופה האמורה לחשבונות פעילים, כתוצאה מאיתור יזום של הבנקים או פניית לקוחות לבנקים.
 
בפיקוח על הבנקים מדגישים כי התקלה אינה נוגעת לתשובות חיוביות או לחיפוש חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים, שהם חלק מ"הר הכסף1". כן הובהר כי התקלה תוקנה עם גילוייה, המידע המופיע באתר החל מ30 באוגוסט 2019 נכון ומעודכן ומתקיים תהליך של הפקת לקחים כדי למנוע את הישנותה. 
 

לפי נתוני הפיקוח על הבנקים, במערכת הבנקאית רשומים כ־528 אלף חשבונות בנק ופיקדונות של יחידים ללא תנועה. היקף הכספים שהצטברו בהם מוערך ב־6.5 מיליארד שקל. מספר חשבונות הבנק על שמות מתים עומד על כ־86 אלף, בהיקף של 1.6 מיליארד שקל. אתר האינטרנט "הר הכסף2" מציג ללקוחות את שמות הבנקים שבהם יש להם חשבון עובר ושב או פיקדון שלגביו הבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליו עד חודשיים ממועד הפירעון (בהתאם להוראות החוק, הבנק נדרש ליצור קשר עם בעל חשבון או פיקדון ללא תנועה סמוך למועד פירעונו. אם לא הצליח תוך חודשיים, עליו להשקיע את הכספים בהתאם לצו הבנקאות פיקדונות ללא תנועה – י"ש). 
 
עם זאת המערכת אינה מציגה מידע על הסכומים בחשבון או בפיקדון. החיפוש באתר מוגבל לעשרה חיפושים בלבד, אך בעקבות התקלה אופסה מכסת החיפושים לפונים לאתר בתקופה הרלוונטית כדי לוודא שכל הלקוחות יוכלו לשוב ולבדוק את הנתונים מחדש. לצורך איתור חשבון או פיקדון לא פעיל נחוצים מספר תעודת הזהות ותאריך הנפקתה וצריך להשיב על מספר שאלות מזהות.
 
באפשרות הלקוחות לפנות ליחידה לפניות הציבור של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל במייל שכתובתו: [email protected] כתובת דואר: היחידה לפניות הציבור, ת.ד. 780, ירושלים 9100701.