פורסם הדו"ח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע לשנת 2019. מהדו"ח עולה כי בשנה האחרונה הוגשו לממשלה 12,549 בקשות לחופש המידע, עליה של כ-20% לעומת שנת 2018. הרשויות אליהן הוגשו מרבית הבקשות הן משרד החינוך (1,713), הרשות הארצית לכבאות והצלה (1,276), משטרת ישראל (1,118) ומשרד הבריאות (894). 

בנוסף לבקשות חופש המידע מהממשלה, מפרסמת היחידה כי בשנה שחלפה הוגשו לבית המשפט 526 עתירות, עלייה של כ-75% משנת 2018. 64% מכלל העתירות הוגשו נגד השלטון המקומי. עוד מלמד הדו"ח כי רק ב-50% מהבקשות שהוגשו לממשלה המידע נמסר באופן מלא. בשאר הבקשות נמסר מידע חלקי בלבד או שהבקשות נדחו או לא נענו.

הרשויות שחרגו מהזמן הקבוע בחוק למענה לבקשת חופש המידע (120 יום)  בשיעורים הגבוהים ביותר הן צבא ההגנה לישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמנהל האזרחי באיו"ש. מנגד, הרשויות שהנגישו הכי הרבה מידע באופן יזום לציבור הן משרד המשפטים, משרד התחבורה ומשרד התקשורת. 

ב-90% מהתלונות שהוגשו ליחידה הממשלתית לחופש המידע הוגשו בגין מקרים בהם לא ניתן מענה כלל לבקשה למידע. הרשויות נגדן הוגש מספר העתירות הרב ביותר לבית המשפט הן משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה, צה"ל ומשרד הביטחון. 

מבין מגישי הבקשות, כמעט 40% הם אנשים פרטיים, בעוד כ-20% הם עורכי דין. מבין העתירות שהוגשו, הכמות הגדולה ביותר הוגשה במחוז הצפון וכן במחוז ירושלים. הסיבות והנימוקים המשמעותיים ביותר בגינן נדחו הבקשותת: פגיעה בפרטיות, המידע אינו ניתן לאיתור או שאינו בידי הרשות, המידע מצוי בידי רשות אחרת וכן אף הקצאת משאבים בלתי מספקת.

סיגל יעקובי, מ"מ מנכ"לית משרד המשפטים אמרה על פרסום הדו"ח כי "הגשמת ערכי השקיפות היא יעד ארוך טווח, שהשגתו תלויה במאמץ ומודעות מתמידים מצד מקבלי ההחלטות ברשויות הציבוריות". עו"ד שלומי בילבסקי, מ"מ ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע אמר כי הדו"ח מלמד על עלייה עקבית במספר הבקשות למידע המוגשות לממשלה ובמספר העתירות לבית המשפט. "על הממשלה להיערך בהתאם ולהשקיע את המשאבים הנצרכים לטובת מתן מענה לדרישתו הצודקת של הציבור לשקיפות שלטונית ולפעול במקביל להנגשת מידע באופן יזום".