מספרם הכולל של עובדי ההוראה בכלל מערכות החינוך עומד בשנת הלימודים 2021-2020 על כ-190 אלף, לעומת כ-186 אלף אשתקד – גידול של 2.2%, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (שלישי) נתונים על עובדי ההוראה במערכת החינוך.

בלמ"ס ציינו, כי בעשור האחרון קצב השינוי השנתי במספרם של עובדי ההוראה עמד על כ-3.1% בממוצע לשנה – 3.2% בחינוך העברי ו-2.9% בחינוך הערבי.

בשנת הלימודים הנוכחית מספר שעות העבודה השבועיות של עובדי ההוראה עמד על כ-5.86 מיליון שעות, לעומת כ-5.68 שעות אשתקד – גידול של כ-3.1%.

עוד עולה מהנתונים, כי מספרם של עובדי ההוראה החדשים עמד השנה על כ-9,800, לעומת כ-12,700 אשתקד – ירידה של כ-23%.

במהלך העשור האחרון, קצב השינוי השנתי בשעות העבודה השבועיות במערכת, עמד על 5.1% בממוצע לשנה – 5.4% בחינוך העברי ו-4.3% בחינוך הערבי.

בלמ"ס  ציינו עוד, כי בעשור האחרון  חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ-50.5 אלף עובדי הוראה וכ-2.3 מיליון שעות עבודה שבועיות.

שיעורי העזיבה השנתיים של עובדי הוראה בעשור האחרון היו יציבים ועמדו על כ-4.1% בממוצע לשנה.

במהלך שני העשורים האחרונים, מספר התלמידים זינק ב-44% בחינוך היסודי, ב-24% בחטיבות הביניים וב-43% בחטיבות העליונות.

מספר הכיתות גדל ב-43%, 56% ו-55% בהתאמה.

בתקופה זו, מספר עובדי ההוראה גדל ב-59% בחינוך היסודי, ב-85% בחטיבות הביניים וב-55% בחטיבות העליונות.

מספר המשרות המלאות גדל ב-64%, 53% ו-47% בהתאמה.

במהלך שני העשורים האחרונים ממוצע התלמידים למורה ירד באופן בולט. בחינוך היסודי הערבי – מ-16.3 תלמידים למורה ל-11.6 תלמידים 
(ירידה ממוצעת של 4.5 תלמידים למורה).

ממוצע התלמידים לכיתה ירד בשני העשורים האחרונים באופן בולט בחטיבות הביניים בחינוך הערבי – מ-32.9 ל-26.4 תלמידים לכיתה בממוצע.

השכר השנתי הממוצע של עובדי הוראה עמד בשנת 2019 על 11,979 שקל ברוטו בחודש, לעומת 8,954 שקל ב-2010 ו-6,380 בשנת 2000 – זינוק של כ-88% במהלך שני העשורים.

פערי השכר בין גברים לנשים פחתו מ-13% בשנת 2000 ל-10% בשנת 2019.

לעומת זאת, פערי השכר בין ותיקים (גילאי 64-55) לצעירים (בגילאי 34-25) התרחבו מ-93% ל-114% בהתאמה.

שיעור שעות ההיעדרות מסך שעות העבודה השנתיות, עלה משמעותית בקרב עובדי הוראה בחינוך הממלכתי העברי – מ-3.8% בשנת 2018 ל-4.8% בשנת 2020 (גידול של 28%).

בחינוך הממלכתי – מ-3.8% ל-4.7% (גידול של 22%) ובחינוך הממלכתי הערבי מ-5.3% ל-6.4% (גידול של 20%).