רשות ניירות ערך מסתייגת מההחלטה של יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, להחליף את משרד קוסט פורר את גבאי במשרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואה החשבון של החברה. ברשות חושדים כי צעדו של תשובה נובע מההחלטה של משרד רואי החשבון להמשיך ולרשום בדוחות דלק הערת "עסק חי", שמעמיד בסימן שאלה את קיום החברה.

בעקבות ההסתייגות של הרשות, נאלצה דלק לספק הבהרות ובמקביל לדחות למחר את האסיפה הכללית שאמורה הייתה להיערך אתמול.
החלפת משרד רואי החשבון הגדול במדינה על ידי חברה ציבורית גדולה אינה החלטה של מה בכך ובדלק פרסמו מספר טיעונים להחלטת ההחלפה, חלקם תואמים להודעה לעיתונות שפורסמו בנידון. הטיעון המרכזי בקבוצה היא כי ההחלטה אינה קשורה להערת "עסק חי" שהוצמדה לדוחות. בדלק טוענים כי עמדת רואי החשבון הובאה בפני הדירקטוריון, ועמדתו בנושא אושרה.

עוד נטען כי לרואי החשבון ניתנה ההזדמנות להביע את עמדתם ביחס להחלטה להחליפם והוסבר כי "לאחר תקופה של 40 שנה, מדובר בהחלטה ראויה וסבירה, שנעשתה מטעמי ריענון והיא אינה קשורה לאיכות עבודת הביקורת שנעשתה בדלק עד היום". עוד נאמר כי לא נבחנה מועמדות של רואי חשבון נוספים וההחלטה למנות דווקא את משרד ברייטמן אלמגור נובעת מההיכרות רבת השנים שיש למנכ"ל דלק עם משרד זה. נוסף על כך, נמסר כי מכיוון שרונן בראל פורש בימים אלה מניהול משרד פורר את גבאי, "הוחלט באותה ההזדמנות להחליף את רואי החשבון".

למרות הסברים אלו ולמרות היכרותו של מנכ"ל דלק עם משרד ברייטמן אלמגור, מינוי רואי חשבון נתון אך ורק לשיקול דעתו של בעל השליטה (באישור האסיפה הכללית). משום כך, נדמה כי תשובה אכן החליט "להעניש" את משרד קוסט פורר את גבאי על כך שהמשיך לרשום בדוחות הערת "עסק חי", למרות כל פעולות מימוש הנכסים שביצעה דלק כדי להגדיל את נזילותה. ההערה העמידה במבוכה את קבוצת דלק מול בעלי החוב.

כעת כשהנסיבות להחלפת רואי החשבון התבהרו יותר, יצטרכו בעלי המניות להחליט באסיפה שתתקיים מחר האם לאשר את ההחלפה.