מליאת הכנסה אישרה היום (חמישי) את חוק החל"ת בקריאה שנייה ושלישית. במסגרתו, קבעו הוראות שעה לעניין דמי לידה ולעניין דמי אבטלה, על רק סיום התקופה שנקבעה במסגרת משבר הקורונה. הצעת החוק אושרה ברוב של 35 חברי כנסת ללא מתנגדים, מכיוון שחברי האופוזיציה החרימו את ההצבעות בשל הצבעה הכפולה של ח"כ אביר קארה ולאחר שנדחו ההסתייגויות.

עימות בין ח"כ אזולאי לח"כ קושניר בוועדת הכספים. צילום: דוברות הכנסת

התיקון בחוק קובע כי נוכח העובדה שישנו קושי לחלק מהמובטלים לצבור תקופת הכשרה מספקת לצורך קבלת דמי אבטלה, אדם שהופסקה העסקתו בחודשים יולי עד ספטמבר של שנת 2021, יזדקק לשישה חודשי אכשרה בלבד, מתוך 18 החודשים האחרונים, במקום 12 חודשים שקבע חוק הביטוח הלאומי, ובהתאמה יהיה זכאי למחצית מימי האבטלה הקבועים בחוק לאדם במצב משפחתי זהה, שצבר תקופת אכשרה מלאה.

עוד קובע החוק כי מי שהופסקה עבודתו בשלושת החודשים האחרונים של 2021, יהיה זכאי ל-83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אם צבר עשרה חודשי אכשרה. 

בנוסף, אדם שמלאו לו 45 ושולמו לו דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספים שמספרם מחצית מימי האבטלה להם היה זכאי לפי החוק המקורי ושאותם מימש בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.

מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי, כך על פי הארכת הוראת השעה המופיעה בחוק. כמו-כן, מוצע לקבוע כהוראה קבועה כי אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו.

בהתאם לדרישת ועדת הכספים, התווסף לחוק גם סעיף הקובע את המשך מענקי ההסתגלות לאנשים מגיל 67 ומעלה, שהיו זכאים למענק בחודש יוני. מתן מענקים אלה ימשך לתקופה של שלושה חודשים נוספים, עם מתווה פוחת של 90, 80, 70 אחוזים בהתאמה. 

לעניין אישה שילדה בחודשים יולי 2020 עד ה-31 בדצמבר 2021, והייתה זכאית לדמי אבטלה ב-30 ביוני או לפניו, בהיותה בהיריון שהסתיים בלידה, אך היא אינה זכאית לדמי לידה משום שלא הייתה בהריון בעת הפסקת עבודתה - קובע החוק כי זו תהיה זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה (במקום בגובה דמי האבטלה שקיבלה בלשון הצעת החוק המקורית, מה שיביא לדמי לידה גבוהים משמעותית).