ברקע חידוש משפטו של ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, הגיבה היום (חמישי) הפרקליטות להודעת התביעה בדבר השלמת חקירה מתוכננת, המבקשות למנוע אותה. התגובה הוגשה לפני זמן קצר לבית המשפט והועברה להגנה.

כזכור, לפני כשבועיים הפרקליטות הודיעה על החלטתה לזמן לחקירה נוספת את עורך וואלה לשעבר, אבי אלקלעי, אחד העדים בתיק 4,000. זאת, לאחר עיבוד החומרים שנמצאו בעקבות המעבר הנוסף על תוכן הטלפון של העד אילן ישועה, שבוצע בהתאם להחלטת בית המשפט ולבקשת ההגנה.

"בתגובה מתבקש בית המשפט לדחות על הסף את בקשות ההגנה למנוע את השלמת החקירה בגלל היעדר סמכות:  על פי החוק, החלטה על השלמת חקירה היא עניין המצוי בליבת שיקול דעתה המקצועי של מאשימה בהליך הפלילי, והחלטה כזו אינה זקוקה לאישורו של בית המשפט. 
יותר מכך, אין למעשה מקור חוקי שמסמיך את בית המשפט בהליך הפלילי לתת סעד מנהלי בדמות צו "לא תעשה" שמבקשים הנאשמים, וטענות הנאשמים בבקשתם בעניין זה סותרות את פסיקת בית המשפט העליון", נכתב. 

עוד נאמר כי "אף לו הייתה לבית המשפט הסמכות לדון בבקשת הנאשמים, התגובה מבהירה כי לא נפל כל פגם בהחלטת התביעה לערוך השלמת חקירה, ועומדת על אי-דיוקים בטענות הנאשמים".

בנוסף, נכתב: "החומרים אותרו במסגרת השלמת חקירה שנתבקשה על ידי הנאשמים עצמם ושעליה הורה בית המשפט, והם חומרי חקירה לכל דבר ועניין. אין כל היגיון בביצוע השלמת חקירה שמניבה תוצרים רלוונטיים לאישום תוך חסימת האפשרות לבצע השלמת חקירה שתאפשר הצגת התוצרים לעד והגשתם לבית המשפט, האמון על חקר האמת".

"בניגוד לנטען על ידי הנאשמים, בחומרים החדשים שהופקו בהשלמת החקירה שבוצעה לבקשת הנאשמים לא נמצאו חומרים שיש בהם כדי לשנות את עמדת התביעה או להשפיע על מערך הראיות המבסס את כתב האישום נגד הנאשמים", הוסיפו. 

בתגובת הפרקליטות נאמר כי "ההיפך הוא הנכון: מן התכתובות שאותרו עולה דווקא תמונה הדומה לתמונה שהייתה קיימת בראיות לפני ביצוע ההשלמה – ולפיה היקף הפניות לישועה מצד גורמים פוליטיים או עסקיים ביחס לסיקור באתר הוא נמוך מאוד בכל קנה מידה ביחס לפניות מר נתניהו וסביבתו, וחשוב מכך, לאחר סריקת תיבת המייל במסרקות ברזל עולה בבירור כי היקף המעורבות והעיסוק של נאשמים 3-2, שאול ואיריס אלוביץ, בפניות של גורמים שאינם מר נתניהו או סביבתו נמוכה ביותר, אם בכלל קיימת".

"החומרים שיוצגו לאלקלעי עוסקים בנושאים שעליהם העיד בחקירתו הקודמת, והקריטריון היחיד שהנחה את התביעה בהחלטה לבצע חקירה משלימה לאלקלעי בלבד היה היקף ההתכתבויות הנוספות שאותרו בינו לבין ישועה. אין כל בסיס לטענות הנאשמים שהגיעו עד כדי אמירות לא ראויות בנוגע לקשר בין נציגי התביעה לעד, או מטעמים זרים אחרים", צוין.