לקראת כניסת השבת, להלן זמני הכניסה והיציאה של יום המנוחה ברחבי הארץ:

פרשת ויקרא/ הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

"ויקרא אל משה" (ויקרא א, א). האות א' של תיבת ויקרא היא א' זעירה (כלומר, כתובה בספרי התורה בגודל מוקטן). משה בענוותנותו רצה שיהיה כתוב "ויקר" כאילו דרך מקרה נקרא אל הקב"ה, ולא שהקב"ה קרא לו במיוחד. אך הקב"ה דרש שיהיה כתוב "ויקרא", לכן משה כתב א' קטנה.


"אדם כי יקריב מכם קורבן" (ויקרא א, ב). לא הבהמה היא עיקר הקורבן אלא לב האדם, אותו מבקש הקב"ה ולא את בשר הקורבנות. כאשר מביאים קורבן בלי כוונת הלב, אמר הקב"ה "למה לי רוב זבחיכם" (ישעיהו א, יא). הקורבן נועד להשריש באדם את מידת הענווה, בהבינו שכל הפעולות הנעשות בקורבן היה ראוי שייעשו בו עצמו עקב חטאיו.אמר הבן איש חי "אדם" בגימטריה שווה מ"ה. "אדם כי יקריב". כלומר, יקריב לה' כל מהותו ואישיותו. עליו לחיות את חייו מתוך ענווה והכרת ערך עצמו כי קטן הוא. ממשיך הבן איש חי, "אדם": ראשי תיבות של אפר, דם, מרה. וזה נרמז במשנה במסכת אבות, "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה: מאין באת - מטיפה סרוחה; לאן אתה הולך - למקום עפר, רימה ותולע; ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון". יבוא יום הדין, וסוף החוטא יהיה מר וזוהי מרה. לכן, "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה". ההתבוננות תשפיל את גאוותך וממילא לא תבוא לידי עבירה.פעם התארח אחד האדמו"רים במקום הררי ועמד במשך שעות והסתכל דרך החלון. כששאלוהו על מה הוא מביט זמן כה ממושך, אמר: "אני מסתכל איך גוש עפר מתנשא לכזה גובה ולומד מוסר לעצמי. במה אני מתגאה? הלא גם אני נבראתי מגוש עפר".# # #"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו" (ויקרא ב, יא). הרמב"ם כותב בספרו "היד החזקה" בהלכות דעות כי בכל הנוגע למידותיו אל לו לאדם לפזול אל הקיצוניות מכל צד שהוא. לא יבזבז את ממונו על מותרות שאינם נצרכים ויאבד את ממונו ומאידך לא יסגף עצמו ויצער את גופו במה שלא הצטווה, אלא בכל הליכותיו יבחר בדרך הבינונית. ובלשון הרמב"ם: "שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה אינן דרך טובה, ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן. הדרך הישרה היא מידה בינונית, והיא הדעה הרחוקה משתי הקצוות".לכן נרמז בפרשת הקורבנות "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו". השאור כידוע קיצוני לצד אחד כי הוא מחמיץ והדבש קיצוני לצד שני בהיותו מתוק ביותר. הקיצוניות אינה טובה. תמיד יש ללכת בדרך האמצעית הן בדעות, בהשקפות ובהליכות חיים.tguvot@maariv.co.il