To view this page ensure that Adobe Flash Player version 11.1.0 or greater is installed.

תכלוה יתייה םעפ" לש תודירפ תוארל ילוא .ג"בתנב םישנא באוי ."רושק הז םישנ לש הזה ןיינעה ובאט אוה תוומו קטמניסב םויה ןרקויש ,"ןרבקה לש תבה" טרסה תיאמב ,וכרד תא ךישמהל הצורש ןרבק לש ותבב קסועו םילשורי הלוכי אל השיא ויפלש סותימה תא ותרזעב ץפנל תשקבמ ןפודה אצוי דיקפתה תא אלמל יאבג .לגעמ תריגס הלוכי םויה השיא םירבד רתוי תויהל .תוומה לש ןיינעה דע לבא ,רבעבמ עגר ורצעי םישנאש הצור ינא םישנ ובש ןדיעב המל :ולאשיו ,תישפנו תיזיפ ןמצע תא וחיכוה "?הזמ םיעתרנ ןיידע ונחנא יתרבעה .יל ריבסה אוהו תולאש יתלאש הבש י ידק הרבח לש תיבה ףד לומ תועש הברה םג תולוכי םישנ םא לע רמוח שפחל יתיסינ .אש דגנו דעב תועד יתאצמ שממ אל לבא ,רובקל השיא .ןוציק תדוקנ וז תינרבק השיא .ןיינעב לבא ,רבעבמ םירבד רתוי תויהל הלוכי םויה י הנמ ,תורומ ןה םישנ .תוומה לש ןיינעה דע הזה ןיינעה לבא ,חומ תורקוח ,תוינבר ,תול תיב לומ םכסהב .ובאט אוה תוומו םישנ לש עגרבש רורב היה ףוסב וב ונמליצש תורבקה םיבייח ונחנאו םירשקתמ םה ,רטפנ והשימש לכ יכ ,םיצוחל םימי ויה ולא .חטשה תא תונפל ותיא יתשגפנש ןרבקה .הרקי הזש ונששח ןמזה .ךייח אוה - יתרפיסשכו ,טרסה המ לע לאש אוה זאו ,הילא הליגר יתייה אלש הבוגת תאז ינוידב עדמ הז ,בוט ?היידרפס איה ,הא' :רמא אל הזש ריהבהל יל בושח .'תבתוכ תאש המ י רבק תויהל םישנה לכל וישכע תארוק ינאש י אשיו עגר ורצעי םישנאש הצור קר ינא .תוינ י יפ ןמצע תא וחיכוה םישנ ובש ןדיעב המל :ול אקווד ?הזמ םיעתרנ ןיידע ונחנא ,תישפנו תיז ןה םישנש םירמואש ךכ ךותמו ,הכלהה ךותמ הניב ןהל שיו םייח תואיבמו תודהיב תובושח ד ."בוט רתוי הז תא תושעל תולוכי ןה - הרתי ימצע דוד :םוליצ י ירצ ונייה עגר ותואמ .רישי ליט וב עגפ .בורק ,ליהבמ תוומ םע דדומתהל םיכ .תיבהמ יתאצי אל ,הזעב היה קזייאשכ י בקה .ירמגל רחא יל הארנ תוומה ןיינע וקפד .הנתשה לכה - ילש הנבהה ,ילש הל הז .הלהב בורמ תונעל יתדחפו תלדב יל קיספהל תבייח ינאש יתבשח .טויס היה י רבק תויהל ידו תוומל הבורק תויהל י רמא .הנושארה םעפב הזמ יתדחפ .תינ יקחרתת ?תקסעתמ תא המב :ימצעל ית תא תלבקמ ינאש הזש תבשוח ינא .הזמ ול הניש ,קזייא לע עיפשה דואמ תוומה י ישב ול רזע ,םייחהו אבצה לולסמ תא י ימש ןמיס ,םויה יח התא םא .ונלש תוח ינאש הז לבא .תויחל ךישמתש הצר והש יצחו רבד הניבמ ינאש רמוא אל תרבוק י מה תוהמאה יתש .הזה ןדבואה לע רבד לש אמאו יבא לש ותשא - ילש תוילטנ דואמ יתייה םג הילאש ,רבעשל ילעב םייתנש ינפל וז רחא וזב ורטפנ - הרושק .הז םע דדומתהל יל רזע הז ילוא .שולשו חצנל וירחא ריאשמ בוהא םדאש רסחה תאו ךלש המשנה ךותב אוהש ללח אוה הז םע םילשהל ,ותיא דדומתהל הכירצ ."לדג ללחה ילצא .ונניא םדאהש ךופהל אל ךמצע לע תרמוש תא ךיא ?השידאל ,דצב והשפיא ,הכוב ינא היוולה לכב" לע םירמואש המ תא תעמוש ינאשכ םהש ירחא קר םתוא הריכמ ינא .םישנאה י וח ינא .םהילע םירמואש המ ךותמ ,ותמ י חמ ינא .תרבוק ינאש םתס אל הזש תבש היצפואה תא ,הזה בוצעה םוקמה תא תשפ .ארונ בוצע הז יכ ,הזה בצעה תא שיגרהל י לוה יתייה םעפ .קזח ןיינע ןה תודירפ ,ג"בתנב םישנא לש תודירפ תוארל תכ ."רושק הז ילוא .םהילע תלכתסמו תכלוה ?חוכ ההזמ תא יחכונה דיקפתב העברא תפסוא ינא היוולה לכב .חטב" םידירומש ולא םהש ,ץוביקהמ םיריעצ המש ינא ףוסב .ותוא םיסכמו ןוראה תא י מה הז .םדאה לש םשה םע טלשה תא ינא .זוזי אל אוה הפמ .ולש יפוסה םוק תיב ,החפשמה רובעש ךכל םורגל הסנמ .דיחפמ וא ארונ רבד היהי אל תורבקה חוכ הזב שי .דובכ דואמ הברה םע לכה י ופ םישנא .ךיא ךל ריבסהל יל השקו ,תופוגמ ,תויוולהמ ,ןימלע תיבמ םידח לוכיבכ ינא .תולפת תונומאמ ,תווממ ד ."םש ינא .תדחופ אל חוחש ןתנוי :םוליצ יתאצי אל ,ןתיא קוצב הזעב היה ינבשכ .ירמגל רחא יל הארנ תוומה ןיינע .תיבהמ תבייח ינאש יתבשח .תונעל יתדחפו תלדב יל וקפד .תינרבק תויהל ידו תוומל הבורק תויהל קיספהל המב :ימצעל יתרמא .הנושארה םעפב הזמ יתדחפ "הזמ יקחרתת ?תקסעתמ תא ,הרובקה םוחתב םישנ לש ןדיקפת תייגוס םג תדמוע ,תורתוכל הלוע הניא בורלש י קה לש תבה" רצקה יתלילעה טרסה לש וזכרמב י�סב םויה ןרקויש ,)25 ) (יאבג הריש יומיבב ,"ןרב תנרקה תרגסמב ,17:00 העשב םילשורי קטמנ א"כ רוזחמ תורגובו ירגוב לש רמגה יטרס תשש תבב קסוע טרסה .הלעמ עונלוקל רפסה תיב לש םייקל תשרודה ,ןרבק לש ותחפשמב םינוקזה רתי .םוחתב ותדובע תא ךישמהלו ותאווצ תא .ךכב םיניינועמ םניא םיחאה אוה הזה טרסה יכ תרפסמ יאבג תיאמבה טעומה ןורכיזה לומ לא לגעמ תריגס תניחבב ןיינעה" .6 תב התייהשכ רטפנש ,היבאמ הל שיש םידלימ םיכסוח ללכ ךרדבש םירובידו תוומ לש תרפסמ ,"ילש םייחב םימייק ויה טושפ םינטק טילחמ ימ ,ירחא הרוק המ יתוא ןיינע" .יאבג ינא .דועו תומא ינא םגשכ הרקי המ ,םיתמ יתמ י בדמ אל הבש ,תיחרזמ תיתד החפשממ העיגמ י יצר ינאו ,רובידב אל טושפ הז .תוומ לע םיר ךשמב .ימ תא היה אלו ,לואשלו רבדל דימת ית םישנל סחיב יתלקתנו תויוולהב יתייה םינשה שיש יתנבה ,יתרגבתהש לככ .סעכ יב ררועש תואיצמה חרוכמ םהב לקתנ רוביצהש תודסומ .הז םע השק יל היה .םישנל םייתודידי אל םהו ןכלו ,שודק שיא היה רטפנהש היוולהב דיגהל ?םישנל םירבג ןיב הדרפה לע דיפקהל םישקבמ םלוכשכ ,וישכע ןמזה הזש םיבשוח תמאב םתא תודיפסמ אל םישנש ןיינע םג שי ?ביבסמ םיכוב ,רעצ תעשב םישנא ןאכ שי .שידק תורמוא וא השיגרמ הייתד השיאכ ינא .הרטמל אטוח הזו ןיאש םיאשונב יתוא תלבוכ תוילכראירטפהש השיאש רוסיא םוש ןיא ירה - םהב יתד ןיינע י וחאמ .דיפסת וא שידק רמאת וא תינרבק היהת י הב בברועמש ילש םייחה רופיס דמוע טרסה יר עימשהל ןוצרהו ריעצ ליגב תוומ םע תודדומת ."ןיידע עמשנ אלש לוק י סל יאבג התנפ טרסה לע ריקחתה ךרוצל י בא תוכלה ירפס ,ךורע ןחלוש רוציק ,םירפ שיש יתנבה" .עיגהל ורחיא אל תונקסמהו ,תול י סמ איה ,"הרובקה םוחתב םינוש םיגהנמ ןומה י קהב חותפ רתוי לכה םיזנכשא לצא" .תרפ תויוולה ןיב קלחתמ הז םידרפס לצא .ישנה רש תורבקה תיבל תועיגמ אל ללכב םישנה ןהבש לש קלחב תודמוע םישנה ןהבש תויוולה ןיבו וא רטפנה ירחא תוכלוה אלו דבלב םידפסהה י פנ .רבקה דע תוכלוה םישנה ןהבש תויוולה היוולהב ונדמעו תוחונמה רהב ןרבק םע יתשג דמוע טרסה ירוחאמ" לוק עימשהל ןוצרה ."ןיידע עמשנ אלש לש תבה" ךותמ "ןרבקה 21.1.2016 | ו״עשת טבשב אי | ה םוי אי | ה 9 םוי