נציגי בתי הספר הכנסייתיים צפויים להכריז היום (ראשון) על סיום המשבר והשביתה של בתי הספר, המתקיימת מזה כחודש ימים.

את ההודעה הם צפויים למסור במסיבת עיתונאים שתתקיים במהלך היום בנצרת.

בהודעה שפרסם משרד החינוך יחד עם נציגי בתי הספר הכנסייתיים, תואר המתווה שסוכם בין הצדדים.
 לאור ההסכם שנחתם, יחזרו כבר מחר תלמידי בתי הספר הכנסייתיים אל הלימודים.
במסגרת המתווה סוכם כי בהתאם להחלטת משרד האוצר, יוקצה תקציב חד פעמי בהיקף של 50 מיליון שקלים לעדה הנוצרית בישראל באמצעות המשרד לשוויון חברתי. 
כמו כן, הקיצוץ אשר הושת בשנים 2013-2014 על בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים בישראל, ובכלל זה על בתי הספר הכנסייתיים, בנושא שעות הטיפוח ובשעות התמרוץ, יבוטל החל משנת הלימודים הנוכחית.
עוד סוכם כי תוקם ועדה משותפת למשרד החינוך ולבתי הספר הכנסייתיים, כאשר מינוי  יו"ר יהיה  בהסכמת שני הצדדים ובאישור שר החינוך. מספר חברי הוועדה מכל צד יהיה שווה והם ידונו בנושאים אשר יועלו על ידי בתי הספר הכנסייתיים. הוועדה תסיים את עבודתה בתוך חצי שנה, עד סוף חודש מרץ 2016. 
בנוסף לאלה, יוקם צוות לשיתוף פעולה קבוע בין משרד החינוך לבין בתי הספר, על מנת לדון ביישום הנושאים השוטפים הכלולים בהסכם זה, ובכל נושא שיובא בפניה על ידי הצדדים יחד ולחוד.
בהתייחס לסוגיית תשלומי ההורים, הנושא ייבחן בחיוב במסגרת ועדת החריגים הארצית לתשלומי הורים במשרד החינוך, לאחר שתוגש בקשה של בתי הספר הכנסייתיים להסדרת תשלומי ההורים. במסגרת הוועדה יובאו בפניה גם סוגיות הקשורות לשנת הלימודים תשע"ה. 
באשר לקיזוז ימי השביתה, נמסר כי המשרד ייבחן בחיוב את החזר ימי העבודה בתמורה להחזר ימי הלימוד.  במסגרת תכנית האתגרים לחברה הערבית, אשר גובשה בשיתוף עם משרד האוצר, נאמר כי המשרד יכלול את בתי הספר הכנסייתיים בדומה לשאר בתי הספר בחברה הערבית ולפי עקרונות התכנית. 
כמו כן סוכם כי עם החתימה העתידית על ההסכם, לא יוכלו בתי הספר הכנסייתיים לנקוט בעיצומים או בשביתות או בכל פעולות שיש בהן כדי להשבית את התלמידים מלימודיהם. בהתאם לזאת, בתי הספר התיכוניים לא יוכלו להשבית את הלימודים עד לתאריך ה- 13.7.2017. כמו כן, הם לא יוכלו להשבית את בתי הספר היסודיים עד לתאריך ה- 31.12.2016.