עיצומי הסגל הבכיר הסתיימו: נציגי אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, נציגי הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ונציגי ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) הגיעו היום (רביעי) להסכם עקרונות עם נציגות הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות. זאת בהמשך למשא ומתן שהתקיים בשבועות האחרונים בין הצדדים לקראת גיבוש הסכם קיבוצי חדש.

ההסכם החדש ייחתם לתקופה של שש שנים, קרי עד לעיצומה של שנת תש"פ (דצמבר 2019), מועד תום תכנית החומש הבאה המתגבשת בימים אלה למערכת ההשכלה הגבוהה. ההסכם יכלול, בין היתר: תוספות שכר שקליות המוטות כלפי הסגל הצעיר בתחילת דרכו האקדמית, שיסייעו בגיוס ובקליטת אנשי סגל (תשעים אחוז תהיה תוספת שקלית ועשרה אחוז תוספת אחוזית), ישונה מנגנון לעדכון הקצבאות של גמלאי הסגל האקדמי, בדומה ליתר הגמלאים בפנסיה תקציבית במגזר הציבורי. כמו כן, יוסדרו תנאי מימוש קרן קשרי מדע על ידי גמלאים באופן שיסייע להגדלת התקציבים המופנים לסגל הצעיר ויוסדרו תנאי הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות וביטול החריגות.

במסגרת הסכם העקרונות נקבע כי לצד תוספות שכר שישולמו לחברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, יובטח חיזוק המנגנונים לעידוד מצוינות אקדמית בהוראה ובמחקר. גלעד ארדיטי, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: "מבחינתנו כסטודנטים ההסכמות בין המדינה לסגל הבכיר הן הסכמות חשובות מאוד. בראשן, לראשונה, יתגמלו מרצים על איכות ההוראה ולא רק על איכות המחקר. זה שינוי מערכתי בתפיסה של האקדמיה הישראלית שמפנימה שדרך העברת הידע לדורות הבאים היא לא פחות חשובה ממחקר, ואלו הסכמות שבסופו של יום מיטיבות עם הסטודנטים הנוכחיים והעתידיים ועם מערכת ההשכלה הגבוהה". עם זאת, מהסגל האקדמי נמסר, כי הוא שומר על זכותו להפעיל צעדים ארגוניים, במידה ותהליך הניסוח לא יושלם במהירות.