בתשובה לעתירה של עו"ד שחר בן מאיר ועו"ד יצחק אבירם בנוגע למס שצריך ראש הממשלה בנימין נתניהו לשלם על ההוצאות שמשולמות לו על ידי המדינה על ביתו בקיסריה, השיבה המדינה כי ראש הממשלה אכן יידרש לשלם מס על חלק מההוצאות. לאור זאת מבקשים המשיבים מטעם המדינה לבטל את העתירה כיוון שהיא הופכת למיותרת. 

"הצוות קבע, כי אין לראות בהוצאות עבור המעון הפרטי מקשה אחת, ויש לחלקן על פי אופיו של החלק המעון הפרטי שבגינן הוצאו", נכתב בתשובת המדינה, "השתתפות בהוצאות בגין חלקים המשמשים לצרכי התפקיד אינה בגדר טובת הנאה ולכן לא תהיינה חייבות במס. השתתפות בהוצאות בגין חלקים המשמשים לצרכים פרטיים היא בגדר טובת הנאה החייבות במס. השתתפות בהוצאות בגין חלקים המשמשים לצרכים מעורבים זקיפתן תקבע באופן יחסי לנוכחות של ראש הממשלה במעון הפרטי."הוצאות של ניתן לייחס באופן ספציפי לחלק מסוים - יקבעו על פי יחס השטחים", נכתב בנוסף, "יצוין כי הוצאות שכולן או חלקן, עולות כדי השבחה של המעון הפרטי הן בגדר טובת הנאה החייבת במס".

לסיכום, כאמור, ציינו שהעתירה הופכת למיותרת. "לעמדת המדינה, יש בהמלצות האמורות, שהן על דעות רוב חברי הצוות הבינמשרדי כדי לייתר את העתירה. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד למחוק את העתירה", נכתב.