פחות משבוע חלף מהאסון בנחל צפית בו נהרגו 9 נערות ונער, שיצאו לטיול מטעם המכינה הקדם צבאית "בני ציון" בתל אביב והערב (שלישי) מתברר כי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך החליט להעמיד לרשות המכינות הקדם צבאיות את שירותי הלשכה לתיאום טיולים וחדר מצב במשרד החינוך.

כפי שפורסם לראשונה בערוץ 10, נשלח לראשי המכינות הקדם צבאיות מכתב מטעם מינהל חברה ונוער ובו נכתב כי עד שיתקבלו מסקנות הוועדה הבינמשרדית למשרדי החינוך והביטחון, המכינות יוכלו במידה וירצו, לתאם טיולים דרך המשרד. "לאור האסון שפקד אותנו ובעקבות פניות למתן פתרון ביניים עד להחלטות שתתקבלנה בתום עבודת הוועדה, משרד החינוך יעמיד לרשות המכינות הקדם צבאיות שיהיו מעוניינות בכך את שירותי הלשכה לתיאום טיולים וחדר מצב, על מנת לסייע ביציאה מבוקרת ובטוחה".

עוד נכתב כי "מכינות אשר מעוניינות להיעזר בשירותים אלה תידרשנה לאמץ את כללי הבטיחות הנהוגים במשרד החינוך המפורטים בחוזרי מנכ"ל הרלבנטיים". כמו כן, בשבוע הבא יתקיים יום עיון והדרכה למכינות שיהיו מעוניינות בכך. 

המכתב שמשלח לראשי המכינות ממשרד החינוךהמכתב שמשלח לראשי המכינות ממשרד החינוך