"על מנת להביא לשינוי משמעותי במעמדה של ירושלים, לא די בהצהרות חגיגיות, אלא יש לעשות מעשים", מתריע מבקר המדינה יוסף שפירא בדו"ח ביקורת מיוחד שפרסם לקראת יום ירושלים. מהביקורת עולה, כי רק 2% מעובדי החברות הממשלתיות מתגוררים בירושלים ורובן המכריע של החברות הממשלתיות (57 מ-67) שוכנות מחוץ לבירת ישראל.

"בחלוף חמש שנים מדו"ח מבקר הקודם, אף אחד מהחברות הממשלתיות לא נקטה בפעולה ממשית ליישום הדו"ח הקודם. רשות החברות הממשלתיות לא נקטה פעולה ממשית ליישום הדו"ח הקודם ולא בחנה אמצעים להמרצת גופים ממשלתיים להציע הטבות לחברות ממשלתיות שיעתיקו את מרכז פעילותן לבירה", מציין שפירא.

עוד עולה מהביקורת, כי כ-140 יחידות ארציות של 25 משרדי הממשלה שכנו במהלך השנים מחוץ לירושלים. אחת מהסיבות המעכבות לאורך שנים ארוכות את המעבר לבניין "ג'נרי 2" בקרית הממשלה בירושלים, לשם אמורות לעבור חלק מהיחידות, היא חילוקי דעות בין משרדי הממשלה לעובדים.
שפירא סבור שעל משרד ירושלים לדווח לממשלה על המכשולים המעברים את השלמת מעבר יחידות הממשלה לירושלים. במקביל, הוא ממליץ שמינהל הדיור באגף החשב הכללי במשרד האוצר יקפיד לפרסם מכרזים לדיור ולאשר חוזרים חדשים לשכירות שלא בתחום ירושלים רק באישור ועדת חריגים, כנדרש על פי החלטות הממשלה.
"על רשות החברות הממשלתיות לגבש כלים ותמריצים לעידוד מעבר מרכז פעילותן של חברות לירושלים ולהציג לממשלה את המלצתה בדבר חברות שיש לפוטנציאל במעבר שלהן", ממליץ עוד שפירא.
שפירא מזכיר בסיכום הדו"ח, כי ממשלת ישראל קיבלה כבר בשנת 2007 החלטה בדבר העברת היחידות הארציות של משרדי הממשלה לירושלים עד לשנת 2015 ולבחון אפשרויות לעידוד מעבר של החברות הממשלתיות לבירה. בשנת 2014, לאחר שמרבית היחידות ששכנו מחוץ לירושלים לא הועברו אליה, קיבלה הממשלה החלטה נוספת, בה נקבע תאריך יעד ליישום המעבר - שנת 2019.
"יישום החלטה זו לא יושלם ככל הנראה גם בשנת 2019", מציין שפירא בסיכום הדו"ח הנוקב. "היישום של החלטות הממשלה נתקל בקשיים רבים, מתעכב ומתארך. היעדרו של גורם ממשלתי הנושא בסמכויות ומופקד על ההובלה הכוללת והמתאומת פוגע ביכולת ליישם את המעבר של היחידות הארציות לירושלים, והוא אחד מהגורמים לתוצאות היישום הדלות", טוען שפירא - "משרד הממשלה לא גיבשו תכניות פרטניות למעבר".
 
באגף החשב הכללי באוצר טענו בתגובה, כי סירובם של המשרדים לקבל את רשימת המבנים, אשר ישמשו את יחידותיהם בירושלים, היווה חסם למעבר.
בתשובה למשרד מבקר המדינה, מסרה עיריית ירושלים, כי אי העברת היחידות הארציות לירושלים גורמת לנזק כלכלי ותעסוקתי ניכר לעיר ולאובדן הכנסות של כמיליארד שקל בחמש שנים. מדובר בין השאר באובדן הכנסות של 432 מיליון שקל מארנונה והפסד הכנסות מוערך של 520 מיליון שקל מתצרוכת פרטית.
"בביקורת זו בחן משרד מבקר המדינה, בפעם השנייה, את החלטות הממשלה בעניין מעבר היחידות הארציות לירושלים (הדו"ח הקודם פורסם ב-2013). זאת, בין היתר עקב היעדרו של גורם אחראי ובעל סמכות של ממשל ליישום החלטות הממשלה, היעדר תשתית נתונים בסיסית, היעדר פתרונות לקשיים בתחום יחסי העבודה והיעדר יכולת להתמודד עם חסמים שזוהו", קובע שפירא.
"משרד הממשלה אינה נחושים ליישם את ההחלטות שהתקבלו ולמעשה, אלו משמשות כהצהרת כוונות המפורסמות מידי שנה, סמוך ליום ירושלים, בלא שעומדת מאחוריהן תכניות פעולה ממשיות", קובע עוד שפירא.
"על משרד הממשלה לפעול הלכה למעשה למימוש הצהרות הממשלה בדבר מרכזיותה של ירושלים כבירת ישראל, גם באמצעות יישום החלטותיה בעניין העברת היחידות הארציות לבירה", הוא דורש - "לשם כך, על הממשלה להפיק לקחים מהכשלונות המתמשכים ביישום ההחלטות בנושא".
שפירא ממליץ שהשר לירושלים ומורשת, זאב אלקין, המופקד על גיבוש הצעת החלטה חדשה נוספת לממשלה, יכלול בהצעה מינוי גורם מתכלל שיעסוק בקידום מעבר היחידות לירושלים ושיינתנו לו הסמכויות הנדרשות, הכוללות כלים אפקטיביים לאכיפת החלטה הממשלה, בעיקר במישור יחסי העבודה ופעולות לקידום העברת חברות ממשלתיות לירושלים.