היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט אומר כי מימון ההגנה המשפטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו באמצעות מקורביו טעונה אישור של ועדת ההיתרים. היועץ המשפטי לממשלה פנה בעניין זה במכתב למבקר המדינה, והדגיש כי ועדת ההיתרים היא זו שתקבע אם מתן ההיתר הינו "מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית". ועדת ההיתרים פועלת דרך משרד מבקר המדינה ובראשה עומד השופט בדימוס עזרא קמא.
לדברי מנדלבליט, גם אם הוראות חוק המתנות אינן חלות על קבלת המימון בנסיבות העניין, לפיו "שר לא יקבל שכר או טובת הנאה, זולת שכרו שמשלמת לו המדינה",  שר המבקש לחרוג מהאיסורים הקבועים בהם, רשאי לפנות לוועדת ההיתרים לבחינת בקשתו.
דבריו של היועמ"ש באים בתגובה לפנייתו לפני כשלושה חודשים, של ראש הממשלה ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עו"ד שלומית ברנע-פרגו, בבקשה כי תבחן את האפשרות שיקבל כספים מנתן מיליקובסקי ומספנסר פרטרידג' לצורך מימון הוצאות הקשורות בחקירותיו. 

לדעת היועמ"ש, "לנוכח הפרטים שהתקבלו אודות אופיים וטיבם של מערכות היחסים בין ראש הממשלה לבין מיליקובסקי ופרטרידג', וכן בשים למכלול הנסיבות הצריכות לעניין, הוחלט, על דעת היועץ המשפטי לממשלה ועל דעת פרקליט המדינה, כי לא ניתן לקבוע שהמתנה תינתן לראש הממשלה "באשר הוא עובד ציבור". 
מנדלבליט מוסיף כי גם אם החוק לא חל על מקרה כזה, הרי שמוסיף להתקיים האיסור לפיו "שר לא יקבל שכר או טובת הנאה, זולת שכרו שמשלמת לו המדינה". שר המבקש לחרוג מהאיסורים הקבועים בהם, רשאי לפנות לוועדת ההיתרים לבחינת בקשתו. 
היועמ"ש פנה בעניין זה במכתב למבקר המדינה, והדגיש כי ועדת ההיתרים היא זו שתקבע אם מתן ההיתר הינו "מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית". מנדלבליט גם הציע שורה של תנאים אותם כדאי לוועדה לשקול, שתכליתם תהיה להבטיח כי הכספים ישמשו אך ורק לצרכים שלשמם ההיתר התבקש. בין היתר, כללו התנאים המוצעים, קביעת מגבלה לפיה הכספים יועברו לשם מימון ההוצאות המשפטיות בלבד; מינוי נאמן שיוסמך לפעול למטרה זו בלבד; קביעת מגבלה ביחס לסכום המימון שראש הממשלה יקבל למטרה זו; מתן האישור לפרק זמן מוגדר ומוגבל; קביעת מנגנוני דיווח ושקיפות ביחס לכספים המועברים; וקביעת מנגנון בקרה על העמידה בהתניות האמורות. 
בנוסף, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר, לגבש חוות דעת למניעת ניגוד עניינים, אשר תתייחס לקשריו של ראש הממשלה עם מיליקובסקי ופרטרידג', ותבטיח כי לא יוכל לעסוק בעניינים אשר נוגעים במישרין להם או לעסקיהם.