אומנם לא תמיד נעים להכיר בכך, אך כל אחד מאיתנו (בין אם כתוצאה מתאונה פתאומית ובין אם כתוצאה ממחלה וכיו"ב), עלול להגיע בשלב כלשהו בחייו למצב שבו יכולותיו הקוגניטיביות תיפגענה באופן שהוא כבר לא יוכל להמשיך ולנהל את ענייניו בעצמו.
 
במסגרת תיקון שבוצע בשנים האחרונות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התווסף כלי משפטי חשוב שנקרא ייפוי כוח מתמשך, כאשר במרכזו של התיקון עמד הצורך במעבר מטובתו של האדם - לרצונו של האדם, ועל כיבוד רצונו באשר לעתידו ולענייניו הפרטיים.
 
עד למועד תיקון זה, כאשר אדם היה מגיע למצב שהוא כבר לא צלול ולא יכול להמשיך ולנהל את ענייניו בעצמו, נדרש היה למנות לו אפוטרופוס. לצורך כך נדרש לפתוח בהליך משפטי לו צד האפוטרופוס הכללי, וככל ובסופו של ההליך בית המשפט ממנה אפוטרופוס אין לאדם שהוא ממנה לו - יכולת ממשית לקבוע כיצד ינהלו את ענייניו הפרטיים או הכלכליים או הרפואיים.
 
לפניה ישירה אל עורך הדין אהוד פאי, לחץ/י כאן

מה זה ייפוי כוח מתמשך? 
מטרתו העיקרית של יפוי כח מתמשך היא לאפשר לכל אדם לחיות את חייו על פי בחירתו החופשית גם כאשר הוא אינו יכול לנהל את ענייניו בעצמו. כלי משפטי זה נועד לחסוך את הצורך בהליך של מינוי אפוטרופוס אשר בו לממנה אין בדרך כלל שליטה על זהות האפוטרופוס ועל האופן שבו ינוהלו ענייניו.

הדבר נעשה באמצעות מינוי מיופה כוח אחד או יותר, המופקד על קבלת החלטות בשמו של הממנה וביצוע פעולות עבורו, ושנכנס לתוקף כאשר הממנה כבר לא כשיר מבחינה משפטית. במסגרת ייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לבחור לא רק את מיופה הכוח, אלא גם את היקף סמכויותיו ולהגדיר בצורה מפורשת את רצונו והנחיותיו כיצד ליישם את החלטותיו בבוא העת. 

עד לסיום משבר הקורונה - ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בשיחת וידאו
בימים כתיקונם על הממנה ומיופה הכוח להיפגש פיזית עם עורך דין על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך ולחתום בפניו על המסמך. שכן, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך רק באמצעות עורך דין שעבר הכשרה בנושא על-ידי האפוטרופוס הכללי.

יחד עם זאת, על רקע התפשטות נגיף הקורונה ומאחר שהאוכלוסייה המבוגרת נמצאת בסיכון ובשל חיוניותו של ייפוי כוח מתמשך לאוכלוסייה זו, פרסם האפוטרופוס הכללי הנחיות המאפשרות לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך ללא מפגש פיזי בין הצדדים. זאת "על מנת לשמור על הציבור ולצמצם את התפשטות הנגיף מאדם לאדם", כך נכתב בהנחיות.

במסגרת הנחיות אלה נקבע בין היתר, שבמהלך תקופת משבר הקורונה ועד להודעה אחרת ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך גם ללא מפגש פיזי בין הממנה ובין עורך הדין ומיופה הכוח. עריכת ייפוי הכוח המתמשך תיעשה באמצעות שיחות וידאו, בהן יהיה על עורך הדין לתת את ההסברים הנדרשים בנושא, ולהתרשם מכשירותו ורצונו של הממנה. נוסף על כך, עורך הדין צריך לחזות במהלך שיחות הוידאו בחתימותיהם של הממנה ומיופה הכוח על המסמך הפיזי, ובסיום תקופת החירום על הצדדים לקיים מפגש פיזי ביניהם, כדי שעורך הדין יוכל לוודא את כשירותו של הממנה ומידת הבנתו במסמך.

אילו תחומים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך? 
בייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לקבוע כיצד ינוהלו ענייניו בתחום הרכוש, הרפואי והאישי, ובמסגרתו ניתן למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח. הממנה אף רשאי להגדיר תחום אחריות נפרד לכל אחד מהם. בשל השלכותיו של ייפוי כוח מתמשך, חשוב למנות כמיופה כוח אדם מהימן, אשר למייפה הכוח יש עימו יחסי אמון וקרבה. מיופה כוחה צריך לרצות ולהיות מוכן ומסוגל למלא תפקיד זה הנושא לצידו אחריות רבה. 

בעניינים אישיים
במסגרת ייפוי כוח מתמשך רשאי עורך ייפוי הכוח המתמשך קרי הממנה, לקבוע היכן הוא יגור במהלך התקופה שבה כבר לא יוכל לנהל את ענייניו בעצמו, ואת שילובו בחיי הקהילה ככל שמצבו מאפשר זאת, לרבות בתחום התעסוקה ותחביבים. כל זאת במטרה לשמור על אורח חייו של הממנה (למשל אם מדובר באדם דתי). הממנה רשאי גם להסמיך את מיופה הכוח לדאוג לצרכיו היומיומיים ולרווחתו, ולהגיש עבורו ומטעמו תביעת סיעוד במידת הצורך. 

בענייני רכוש
מטרתו של ייפוי כוח מתמשך בתחום הרכוש היא לשמור על האינטרס הכלכלי של עורך ייפוי הכוח המתמשך (קרי של הממנה). כך למשל בייפוי הכוח הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לבצע עבורו ומטעמו פעולות הנוגעות לכספים, להתחייבויות ולנכסים שלו ככל וישנם, לנהל עבורו את השקעותיו וחסכונותיו באופן שהממנה יקבע, לרבות ניירות ערך קרנות פנסיה השתלמות וגמל, חשבונות בנק ועוד. כמו כן, הממנה רשאי להסמיך את מיופה הכוח לטפל עבורו במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי ומול חברות ביטוח וכיו"ב. 

בעניינים רפואיים
מטרתו של ייפוי כוח מתמשך בתחום הרפואי היא לדאוג לבריאותו הפיזית והמנטלית של הממנה. הממנה רשאי לתת למיופה הכוח הנחיות התואמות את רצונותיו באשר להחלטות רפואיות למצבים עתידיים כגון: סוגי ניתוחים, טיפולים, בדיקות, תרופות, הליכים רפואיים וכיו"ב. 

יצוין, כי לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך העוסק בתחום הרפואי בלבד, ולשם כך יש צורך למלא ייפוי כוח לטיפול רפואי או הנחיות רפואיות מקדימות. 

מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח
לצורך יישום ייפוי הכוח המתמשך, הממנה רשאי לתת בייפוי הכוח הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן הוא יכול לפרט את רצונו בנוגע להחלטות או פעולות עתידיות שיתקבלו בשמו בעניינים הנכללים בייפוי הכוח. במידה ולאחר מכן יתעורר צורך בקבלת החלטה או פעולה באותם עניינים שלגביהם ניתנה הנחיה, על מיופה הכוח לפעול בהתאם אליה.

יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם מיופה הכוח יהיה פטור מלפעול בהתאם להנחיות המקדימות. כך למשל, במקרה שבו ההחלטה או הפעולה שנדרש מיופה הכוח לבצע הן בלתי אפשריות או כרוכות בהוצאה כספית שאין לממנה יכולת כלכלית לממן אותה, או במקרה של קבלת החלטה או ביצוע פעולה שהן בלתי חוקיות או עלולות לגרום לפגיעה חמורה בממנה.

אילו פעולות לא ניתן להסמיך את מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך?
במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע, כי מיופה הכוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בנוגע לעניינים שהוגדרו בייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בעצמו, זאת למעט פעולות שלפי מהותן או לפי דין הממנה נדרש לבצע באופן אישי. 

נוסף על כך, החוק מגדיר מספר פעולות שמיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשם הממנה כגון: עריכת צוואה; השתתפות בבחירות; המרת דת; כל פעולה או הבעת רצון שמטופל או מיופה כוח או אפוטרופוסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע לפי חוק החולה הנוטה למות ועוד.

יתרה מזאת, ישנן פעולות שמיופה הכוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. לדוגמה: מתן תרומות או מתנות או הלוואות בסכום שלא יעלה במצטבר על 100 אלף שקלים לטובת גורם שלא צוין במפורש בייפוי הכוח; מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז ועוד. 

מתי וכיצד ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?
ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו הממנה כבר לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ולהבין בנוגע לאותם עניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח. הממנה רשאי במסגרת ייפוי הכוח לקבוע כתנאי להפעלת ייפוי הכוח, כי יידרש להמציא לאפוטרופוס הכללי חוות דעת מומחה המאשרת את מצבו.

לצורך הפעלת ייפוי הכוח, על מיופה הכוח ליידע את האנשים הרלוונטיים על כך (כגון נציגי המעון בו מתגורר הממנה או בני משפחתו של הממנה או אנשים אחרים שקבע הממנה בייפוי הכוח שיהיה נדרש ליידע אותם על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח). לאחר מכן נדרש מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי טופס שנקרא "הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך". במידה ומונו מספר מיופיי כוח על-ידי הממנה, על כל אחד מהם להגיש לאפוטרופוס הצהרה מטעמו.

לחצו כאן למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך. 

עורך הדין אהוד פאי (צילום: שגיא מורן)עורך הדין אהוד פאי (צילום: שגיא מורן)

עורך דין אהוד פאי מוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי ובוגר השתלמויות מקצועיות בתחום. הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין לייפוי כוח מתמשך LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.