הרווח הנקי של בנק דיסקונט ניו יורק ירד במחצית הראשונה של 2014 ל-16% בהשוואה לתקופה המקבילה, והסתכם ב-15.3 מיליון דולר. הירידה החדה ברווח הושפעה בעיקר מהפסד חד פעמי של 22.1 מיליון דולר - שנרשם בגין מכירת ניירות ערך זרים.

היקף המכירה הסתכם ב-150 מיליון דולר והוא נועד לאפשר לבנק להתמודד בצורה יעילה עם היערכותו להוראות "באזל 3", הכוללות דרכים לשיפור הנזילות והאיתנות הפיננסית.

בנטרול השפעת ההפסד ממכירת ניירות הערך, הסתכם הרווח ב-27.5 מיליון דולר. הרווח מהווה תשואה של 4.2% על ההון העצמי. עוד יצוין כי את הרבעון השני סיים הבנק ברווח של 2.2 מיליון דולר, כאשר הונו העצמי מסתכם ב-768 מיליון דולר.


טופילסקי אשר. צילום: רון קדמי

בנק דיסקונט ניו יורק נשלט במלואו על ידי בנק דיסקונט ומנוהל על ידי אהוד ארנון. ההחלטה כל מכירת תיק ניירות הערך ושינוי מבנה ההון בבנק - התקבלה על ידי מנכ"לית הבנק לילך טופילסקי אשר ובתיאום עם יו"ר הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר.

בעבר נשקלה אפשרות למכירת השליטה בדיסקונט ניו יורק - אולם הבנק חזר בו והחליט להשאיר ללא שינוי את מלוא אחזקותיו בבנק.