הדרמה במשפט נתניהו נמשכת: עו"ד ז'ק חן המייצג את בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', נאשמים מספר 2 ו-3 בתיק 4000, הגיש היום (ראשון) את התנגדותם לבקשת הפרקליטות לשנות פעם נוספת את כתב האישום, זאת בעקבות גילויים שעלו מחקירתו הנגדית של עד המדינה בתיק שלמה פילבר, כאשר התיקון המיועד עוסק במועד פגישתו של נתניהו עם פילבר. 

"בקשת התביעה תכסיסנית ובלתי ראויה": פרקליטי נתניהו נגד תיקון כתב האישום

לדברי ההגנה, על הבקשה להידחות בשל "העדר עילה והנמקה המצדיקות את הבקשה, בשל כך שניטלה מהנאשמים אפשרות סבירה להתגונן כנגד התיקון המבוקש ובשל העיתוי המאוחר של הגשת הבקשה, לצד השפעתו הפסולה על החקירה הנגדית שנמצאת בעיצומה". לטענתם, די בכל אחד מטעמים אלה להביא לדחיית הבקשה. לא כל שכן, בהצטברות כולם או חלקם.

"חוסר ההגינות כלפי הנאשמים מעצם הגשת הבקשה זועק עד השמיים. הבקשה מופרכת. היא מבטאת מצב מסוכן אליו נקלעה המאשימה, אשר בעיוורונה ולעתים, כמו במקרה דנן, גם מתוך מצוקתה - עשתה את הנאשמים שבויים במציאות קפקאית בלתי נתפסת", נכתב בחריפות בתגובתם. "חובתה של המאשימה היא לסייע בידי בית המשפט לחתור לגילוי האמת ולעשות צדק. אין זה מתפקידה לנסות להביא להרשעת הנאשמים בכל מחיר".

"בנסיבות העניין, כפי שיפורטו להלן, תיקון כתב האישום כמבוקש על ידי המאשימה, יעמוד גם בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. המעיין בבקשה ייווכח מיד שחסר בה העיקר: מהם הנימוקים והעילות שעומדים בבסיסה. מדוע נדרש בית המשפט לבקשה. האם התגלתה ראיה חדשה ומשמעותית שלא הייתה ידועה למאשימה עת גיבשה את כתב האישום? המסד הראייתי שהיה בפני המאשימה עת גבשו בכירי הייעוץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה ופרקליטות המחוז את כתב האישום, הוא בדיוק אותו מסד ראייתי שעומד בפניה גם עתה. דבר לא השתנה". 

"ואכן, אין בבקשה כל נימוק או עילה המבססות אותה. המאשימה מסתפקת באמירה לפיה התיקון נדרש נוכח 'בחינה כוללת של המסד הראייתי ובהמשך לעדותו של פילבר מיום 11.5.2022'. את כל יהבה משליכה המאשימה על טענתה לפיה אין בתיקון משום פגיעה בזכותם של הנאשמים להתגונן. ברם, תנאי זה לתיקון ייבחן תמיד לאחר הנחת התשתית הבסיסית המצדיקה מלכתחילה את התיקון המבוקש. כאמור, עיקר זה של הנחת התשתית לבקשה – חסר מן הספר", המשיכו וטענו בתגובת ההגנה. 

שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: מרק ישראל סלם)

כאמור, בשבוע שעבר ביקשה הפרקליטות לתקן את סעיף 64 לכתב האישום, בו נכתב כי "במועד לא ידוע, זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח' שהתקיימו בין הנאשמים נתניהו ובני הזוג אלוביץ', זימן הנאשם נתניהו את פילבר לפגישה בלשכתו. בפגישה זאת, מסר הנאשם נתניהו לפילבר שהנאשם אלוביץ' התלונן בפניו על אופן טיפולו של משרד התקשורת בנוגע לעסקיו, והנחה את פילבר לפעול במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד באופן שייטיב עם הנאשם אלוביץ'".

התביעה מבקשת לתקן את הסעיף, כך שייכתב בו: "במועד לא ידוע, לאחר שהחליט הנאשם נתניהו על מינויו של פילבר, כאמור בסעיף 62, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח'...", ויתר חלקיו של סעיף זה יוותרו על כנם". על פי הבקשה, תיקון זה נדרש נוכח בחינה כוללת של המסד הראייתי ביחס למועד בו התקיימה פגישת ההנחיה ובהמשך לעדותו של העד פילבר מה-11 במאי, ומבקשת לקבל הבקשה מטעמים של הגעה לחקר האמת.

לטענת הפרקליטות, השינוי בכתב האישום לא ייפגע ביכולתם של הנאשמים להגן על עצמם בבית המשפט ולהמשיך בקו ההגנה אותו רצו להציג קודם לכן.  התביעה טוענת בנוסף, כי חומרי החקירה המבססים את התיקון המבוקש, ובכלל זה חוות דעת האיכונים המנתחת את כל טווח הזמן שאליו מתייחס סעיף 64 בנוסחו המתוקן, מצויים בידי ההגנה זה מכבר והם חלק מן המסד הראייתי שהוצג על ידה לעד במהלך חקירתו הנגדית.