ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בבקשה לאשר צו שיאסור את פרסום פרטיהם האישיים של עובדי המוסד ובני משפחותיהם וכן זיהוי של מתקנים ותשתיות המשמשים את הארגון החשאי. הצו נועד להסדיר עניינים שיוגדרו "ידיעה סודית" שהשגתם, איסופם, הכנתם, רישומם, החזקתם או מסירתם יהוו עבירה פלילית על פי חוק העונשין.

לפי ההסדר המוצע בצו, פרטיהם האישיים של עובדי המוסד באופן שיש בו כדי לזהות אותם כעובדי המוסד, וכן פרטיהם האישיים של בני משפחותיהם באופן שיש בו כדי לזהות אותם כעובדי המוסד – כל אלה יהיו עניין סודי. נוסף לכך, מוצע לקבוע כי גם זיהוים של מתקנים ותשתיות המשמשים את המוסד יהיו עניין סודי.

עד 15 שנות מאסרלחברי ועדת החוץ והביטחון הוסבר כי עד כה נושאים אלה היו אומנם סודיים, אך בהחלטת הצנזורה. אולם לדברי המוסד והצנזורה הסדר זה מקשה את אכיפתו על אזרחים שאינם מורגלים בעבודה מול הצנזורה. מעתה דורש המוסד כי המפרסם פרטים על מתקניו, עובדיו או בני משפחותיהם יעבור עבירה פלילית לפי חוק העונשין שעונשה 15 שנות מאסר. זאת במקום עבירת צנזורה, כפי שנהוג כיום.


למרות זאת מוצע כי שמו של ראש המוסד יהיה מותר בפרסום. כמו כן מוצע לאפשר לראש המוסד או לצנזור הצבאי הראשי, בהתייעצות עם ראש המוסד, לקבוע כי ידיעות מסוימות לא ייחשבו לסודיות ופרסומן לא יהיה עבירה.

בעקבות בקשת ראש הממשלה תתכנס ועדת החוץ והביטחון מחרתיים כדי לאשר את הצו.