שביתות הן כלי מיקוח הנתון בידי עובדים כנגד מעסיק במסגרת סכסוך כלכלי (סכסוך עבודה) ביניהם שבמסגרתו, מופסק או משובש מהלך העבודה הרציף באופן מאורגן. בכל הנוגע לשביתה המתנהלת בימים אלה, הצדדים לסכסוך הכלכלי שביסודה הם הסתדרות המורים ושר האוצר ובה נקטו הראשונים עיצומים שונים במרכזם, השבתת הלימודים בבתי ספר ובגנים ברחבי הארץ. 

הנחת המוצא הקיימת בכל שביתה, הנה כי לעובדים השובתים ישנם זכויות ואין לראותם בשביתתם כמורדים וכסוררים, כי אם כמממשים את זכותם מן הדין ולכן,  על רקע השביתה המתנהלת בימים אלה, מוטב להזכיר לציבור העובדים את זכויותיהם במסגרת כלי השביתה.

בסיועה של עו"ד אורנה שמריהו, מנהלת פורום דיני עבודה באתר זאפ משפטי ננסה לעשות סדר בדברים בפריסת תשובות לשאלות בסיסות וחשובות לנושא השביתה:

שכר עבודה בזמן שביתה

ככלל, במהלך השביתה וכל עוד מתקיימת, אין המעסיק מחויב לשלם לעובדים שכר. יחד עם זאת, בשל מהות השביתה ככלי מיקוח להטבת תנאי העובדים, במסגרת גיבוש ההסכמות עם המעסיק בעת יישוב הסכסוך נשוא השביתה, לעתים, נכללת הסכמה מלאה או חלקית לתשלום שכר מלא או חלקי מצד המעסיק.

כמו כן למען השלמת התמונה נוסיף, כי בארגוני עובדים גדולים דוגמת הסתדרות הכללית החדשה קיימת "קרן שביתה" אשר משלמת לעובדים בכל שביתה חוקית שהוכרזה בידי אותו ארגון.

שכר לעובדי קבלן בזמן שביתה 

לעניין שביתה, דין אחד לשכרם של עובדי קבלן ככל עובדי הבית של הארגון. משכך, ככל ובמהלך שביתה הוציאו עצמם עובדי הקבלן מציבור העובדים השובתים והתייצבו לעבודתם אצל המעסיק, זכותם של אלה לתשלום שכרם המלא מאת המעסיק וזאת, אף אם לא היה בידי המעסיק האפשרות להפעיל את אותם עובדים בשל השביתה. 

פיטורי עובד בזמן שביתה

בהיותה של השביתה זכות חוקתית, ככלל, על מעסיק נאסר לפטר עובד בשל השתתפותו בשביתה. נזכיר, כי סעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, קובע ברורות כי לא ניתן לראות השתתפות עובד בשביתה כהפרת חובתו האישית כלפי מעסיקו.

משכך, ככל ומעסיק פיטר עובד בשל השתתפותו בשביתה, בידי העובד הזכות לתבוע פיצויים והפסיקה אף קבעה כי בנסיבות מסוימות, ניתן יהיה לקבוע כי פיטורים שכאלה בטלים מעיקרם בצו השבה לעבודה.

תחומים שמחויבים להגיע לעבודה

כפי שהוסבר, שביתה מהווה זכות חוקתית בידי עובדים למול מעסיק וככזו, עליה לעמוד בדרישות החוק כדי להיחשב שביתה חוקית ומוגנת. במסגרת זו התוחמת את תנאי וגבולותיה של זכות השביתה הוגבלה זכות השביתה בענפי חירום שונים במשק, דוגמת שירותי רפואה והצלת חיים.

עובדי ענפי חירום אלה, אינם רשאים להכריז על שביתה מלאה אלא באופן של צמצום פעילותם תוך הותרת כוננות ובכל מקרה שכזה, זכותם של אותם עובדים כעובדי השובתים באופן מלא. 

עו''ד אורנה שמריהו (צילום: יח''צ)עו''ד אורנה שמריהו (צילום: יח''צ)

שביתה במהלך חופשה שנתית של העובד

ככלל, לא ניתן להוציא עובד לחופשה במהלך שביתה ואין למנות את ימי השביתה במניין ימי חופשתו של העובד. לכן, אם בעת שפרצה שביתה שהה עובד בחופשה, מוקפא חוזה העבודה אף באופן שמניין ימי חופשתו ייעצר אף הוא ויתרת חופשתו תושלם ככל האפשר תוך אותה שנת עבודה.

בהתאם, במהלך ימי השביתה לא יקבל אותו דמי חופשה עבור ימי השביתה, והמעסיק לא ינכה ימים אלה ממכסת ימי החופשה הצבורים לזכות העובד.

בכל הנוגע לעובדים בשירות המדינה שיצאו לחופשה לפני שנודע להם על קיום השביתה, ימשיכו בחופשתם, כלומר ישולמו להם דמי חופשה עבור החופשה, כולל הימים שבהם היתה שביתה. ימי השביתה לא ינוכו משכרם, אך ייחשבו כימי חופשה וינוכו ממכסת ימי החופשה הצבורים שלהם.

שביתה במהלך חופשת מחלה

עובד ששהה בחופשת מחלה בטרם החלה השביתה, יהיה זכאי לתשלום ימי המחלה גם בתקופת השביתה והוא הדין גם לעובדי מדינה. אולם, במקרים מסוימים נקבע כי עובד שבמהלך השביתה קיבל ימי מחלה, במקרים מסוימים לא יהיה זכאי לתשלום ימי מחלה

האם אפשר לכלול בחוזה העבודה סעיף האוסר על העובד לשבות?

זכות השביתה היא זכות יסוד חוקתית של עובדים ואין בידי מעסיק לבטל זכות זו. לעומת ביטול זכות השביתה, בכל הנוגע להגבלתה, הפסיקה קבעה כי אכן בידי המעסיק היכולת להגבלת זכות השביתה אולם זאת, יכול שתיעשה רק על בסיס הסכמות ברורות בין הצדדים לסכסוך. 

האם המעביד יכול לגייס עובדי קבלן שיחליפו את העובדים השובתים?

ככלל, החוק אינו קובע איסור מפורש וישיר שכזה למעסיק, אלא חוסם מעיקרה את אפשרות שכזו. כך למשל, הוראות סעיף 16 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996 קובע כי קבלן כוח אדם לא יעסיק עובדים הבאים במקום עובדים המשתתפים בשביתה ולא יעסיק עובדים במקום עובדים המושבתים עקב השבתה כל עוד השביתה או ההשבתה מתקיימות. כמו כן, על אותה הדרך קובע סעיף 44 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט – 1959 איסור על לשכת שירות התעסוקה לשלוח עובדים למקום עבודה שיש בו שביתה או השבתה.

בהתאם לכך, קבעה הפסיקה כי לרקע הוראות אלה, בין היתר, אכן יש לראות איסור על מעסיק מנוע מקבלת עובדים חלופיים חלף עובדים המצויים בשביתה. כמו כן נקבע, כי פעולה שכזו מצד מעסיק, עלולה אף להיחשב, בין היתר, כפגיעה בחופש ההתארגנות של העובדים.