זמני כניסת יציאת שבת והדלקת נרות - פרשת כִּי תִשָּׂא | 05.03.21

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:
כניסת שבת יציאת שבת וזמני הדלקת נרות | 05.03.2021 - מעריב - פרשת תצוה

הכהן הגדול בקודש הקודשים בבית המקדש. איור: מתוך תנ"ך הולמן, 1890

פרשת תצוה הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

בפרשתנו מתוארים בגדי הכהן הגדול: "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד... ונשא אהרון את שמותם על שתי כתפיו לזכרון" (שמות כ"ח, י"ב); "ונתת אל חושן המשפט את האורים והתומים והיו על לב אהרון... ונשא אהרון את משפט בני ישראל על לבו" (שם, ל'). הכהן נשא את שמות בני ישראל בשני מקומות. באבני השוהם שעל כתפיו ובאבני החושן שעל לבו.

ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל, הגאון ר' אברהם שפירא זצ"ל, בטוב טעמו הוסיף ביאור לפסוקים אלו: שני מקומות אלו מייצגים סוגים שונים של קשר המנהיג לעם ישראל. מחד, נושא הכהן הגדול את שמות בני ישראל על כתפיו לאות גודל האחריות המוטלת על כתפיו לרוחניותה של האומה. מאידך, הוא נושא את שמותיהם גם על לבו לאות ומופת כי עליו לאהוב כל אחד מישראל בעבותות חיבה בכל לבו.

לכן, כשהקב"ה משכנע את משה לצאת בשליחותו אל פרעה ולגאול את ישראל נאמר: "...ויאמר הלא אהרון אחיך, ידעתי כי דבר ידבר הוא, והנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו" ( שמות ד'). בכך שכנע ה' את משה שאהרון לא ייפגע חלילה אלא ישמח בגדולת אחיו הצעיר.

ועל כך אמרו חז"ל: "אמר ר' שמעון בן יוחאי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים שנאמר ונתת אל חושן המשפט את האורים והתומים והיו על לב אהרון".(מדרש תנחומא)

ידידי, נשיא ישיבת ההסדר "שבות ישראל", הגאון הרב יהושוע בן מאיר שליט"א, הוסיף להעמיק בדבר חובת האהבה של הכהן הגדול: הגמרא במסכת ברכות (ל"א, ב') מספרת על מה שאירע כאשר חנה שהיתה עקרה הגיע אל עלי הכהן ובכתה את כאבה ומלמלה בשפתיה תפילה כואבת. עלי הכהן חשב שהיא שיכורה אך חנה הגיבה ואמרה – אין לך רוח הקודש. אתה חושד בי ואינך רואה ברוח הקודש שאשה קשת רוח אנכי?

רוח הקודש השורה על הכהן הגדול ומלמדתו לצרף אותיות חשן המשפט היא הקושרת אותו אל כל יחיד בישראל. הוא שמח בשמחתו, דואב את כאבו וחש פעימות לבו של כל איש ישראל ורק בכך זוכה לצרף את כל האותיות אשר הוא נושא על לבו ויודע ברוח הקודש מה להשיב לנועצים בו. ואם יש אשה הכואבת את היותה עקרה והכהן אינו חש בכך ומתחלפות לו האותיות המתארות את מצב האשה שלפניו מ"כשרה" ל"שיכורה", סימן הוא שיש בו חסרון כלשהו בתחושות אהבתו. מיד התעשת עלי הכהן והוסיף אהבה בליבו ובירך את חנה: "אלקי ישראל יתן את שאלתך".

על מנהיגי ישראל להפנים. כגודל האחריות המוטלת על כתפיהם כך גודל האהבה שהינם מחוייבים לכל יחיד מהעם.