זמני כניסת יציאת שבת והדלקת נרות - פרשת בֹּא | 22.01.21

זמני כניסת ויציאת שבת בעולם:
כניסת שבת יציאת שבת וזמני הדלקת נרות | 22.01.2021 - מעריב - פרשת וארא

משה, רועה צאן. ציור: Alexandre Bida   

פרשת וארא הרב ישראל מאיר זינגרביץ'

בתחילת הפרשה רואים אנו נימת ביקורת מפי בורא עולם כלפי משה רבנו. סיבת הביקורת היא שכאשר משה התייצב בפני פרעה בציווי הקב"ה ודרש לראשונה את שחרור עם ישראל ממצרים, התוצאה המיידית הייתה שפרעה לא רק שלא שעה לדברי משה, אלא הכביד את עולו על העם: "תבן לא יינתן לעם ומכסת הלבנים תתנו", ומשה רבנו התלונן בפני ה': "למה הרעות לעם הזה?".

חז"ל מגלים לנו שמלאכי השרת ביקשו לפגוע בו על דבריו וגם הקב"ה הוכיחו, ובכל זאת התורה לא הסתירה אירוע זה וכתבה אותו לדורות. התורה איננה רק סיפורים, אלא מכל סיפור היא מלמדת אותנו לקח לאורך כל הדורות מאז אותו אירוע, כולל ימינו. פרשנים ותיקים וגם מהעבר הלא רחוק מבארים כי בתוך השיג והשיח בין הקב"ה למשה נעוצה בעיית מחשבי הקיצים. בכל הדורות התנגדו חז"ל לאותם דוחקי הקץ שניסו לחשב מתי תבוא הגאולה, והגם שעשו זאת מתוך כוונה טובה על מנת לעודד את העם לבל ייפול לזרועות הייאוש בגלות המרה, הם גרמו לסבל נוסף וכשהגאולה לא הגיעה בהתאם לחישוביהם, נפלו בני ישראל לייאוש גדול יותר.

מבאר הרב שלום ואלך שליט"א בפירושו לתורה כי לפני כ-370 שנה היה מעשה כשאותם דורשי חישובי הקץ קבעו כי הגאולה תתרחש בשנת ת"ח (1648) ומצאו לכך סימוכין בזוהר על פי הפסוק: "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" ('זאת' בגימטרייה - ת"ח).

אנו מחכים למשיח בכל יום שיבוא, אך ישנן שתי אפשרויות. יש שהגאולה תופיע במהרה ויש את הזמן הקבוע מראש. חשבו שהיא תבוא בשנת ת"ח ובפועל מה אירע? התחוללו פרעות איומות בהן נספו אלפים ורבבות, פרעות ת"ח-ת"ט. ועוד היו כאלו שחישבו שהגאולה תבוא בשנת ת"ש (1941), וזו הייתה תחילת השואה.

מהו ההסבר? בספר דניאל מובא תאריך הגאולה במילים סתומות ומעורפלות בכוונה תחילה. מרומזות כמה אפשרויות שכל אחת יכולה להיות נכונה. כל אחת היא זמן המסוגל לגאולה ובבוא אותו זמן מתנהל קרב בשמיים. מיכאל, שר ישראל, מביא לבית הדין של מעלה את כל זכויותיהם של ישראל וכן אבותינו מכל הדורות מבקשים את הגאולה. לעומתם, כל המקטרגים מונים את נגעינו ועוונותינו. הסניגורים מצפים שנביא תגבורת לזכויותינו בכך שנרבה בתורה ובמעשים טובים.

גם בגלות מצרים ביקשו בני אפרים לצאת 30 שנה לפני הזמן שעל פי חישוביהם השגויים היה זמן הגאולה - וניגפו בפני אויבים בדרך ואיבדו 30 אלף איש. חשש משה רבנו ששוב, כשנדמה שהוא בא לגאול את העם, יתעורר קטרוג בשמים שיבטל את זמן הגאולה ויורע מצב העם.

כך לאורך הגלות. נרבה אהבה, מעשים טובים, תורה ומצוות - ובכך נקרב את הגאולה. לא לתלות את גורלנו במחשבי קיצין, אלא בעצמנו ובמעשינו הטובים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. רק כך נזרז את הגאולה השלמה.