הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה היום (חמישי) נתונים שעלו בסקר אמון צרכנים שנערך על ידיה, ומתייחס למחצית הראשונה של חודש אוקטובר 2020.

מהנתונים עולה כי במחצית הראשונה של חודש אוקטובר עומד מדד אמון הצרכנים על 32%-, לאחר שבמחצית השנייה של חודש ספטמבר ירד ל-29%- מ-21%- במחצית הראשונה של ספטמבר.

במחצית הראשונה של חודש אוקטובר, המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה עמד על 42%-, לאחר שבמחצית השנייה של ספטמבר הוא עמד על 39%-. זוהי החמרה לעומת המחצית הראשונה של ספטמבר שבה הוא עמד על 28%-.

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על 4%- (במחצית השנייה של ספטמבר עמד על 7%-). זהו המאזן היחיד, מבין ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד, שנותר כמעט ללא שינוי מהמחצית השנייה של אוגוסט.

המאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על 49%-, לאחר שבמחצית השנייה של ספטמבר ירד ל-42%- מ-30%- במחצית הראשונה של ספטמבר.

המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, עומד על 33%-, לאחר שבמחצית השנייה של ספטמבר ירד ל-29%- מ-21%- במחצית הראשונה של ספטמבר.

בחודש מרץ 2011 החלה הלמ"ס לבצע סקר חודשי שוטף - "סקר אמון צרכנים". סקר זה מתבצע בקרב בני 21 ומעלה, ולו כמה מטרות: לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים בנוגע לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על הערכת השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.

מאזן התשובות לשאלות הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז התשובות החיוביות הצופות שיפור, לבין אחוז התשובות השליליות הצופות החמרה.

מדד אמון הצרכנים החדש הוא ממוצע של המאזנים של התשובות לשאלות שלהלן, במשקל רבע לכל שאלה (שאלות ב ו-ג משותפות למדד שפורסם בהודעות לתקשורת עד לנתוני דצמבר 2019):

א.  השינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית ב-12 החודשים האחרונים

אפשרויות התשובה: השתפר מאוד / השתפר מעט / לא השתנה / החמיר מעט / החמיר מאוד

ב.  השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית ב-12 החודשים הבאים

אפשרויות התשובה: ישתפר מאוד / ישתפר מעט / לא ישתנה / יחמיר מעט / יחמיר מאוד

ג.  השינוי הצפוי במצב הכלכלי בישראל ב-12 החודשים הבאים

אפשרויות התשובה: ישתפר מאוד / ישתפר מעט / לא ישתנה/ יחמיר מעט / יחמיר מאוד

ד.  כוונות לרכישות גדולות, כגון רהיטים ומוצרי חשמל, ב-12 החודשים הבאים בהשוואה ל-12 החודשים האחרונים

אפשרויות התשובה: הרבה יותר / מעט יותר / דומה / מעט פחות / הרבה פחות

כתוצאה ממשבר הקורונה, נצפו שינויים משמעותיים בעמדות הנדגמים משבוע לשבוע, והוחלט לפרסם, בנוסף לאומדן החודשי, גם אומדנים דו-שבועיים עבור שתי מחציות החודש. כדי לקבל אומדנים דו-שבועיים, חולק המדגם החודשי לשני תתי-מדגם מאוזנים בתכונות הנדגמים, והפקידה של כל אחד מהם מבוצעת במחצית אחרת של החודש. בסיום פקידת כל תת-מדגם מחושב מדד אמון הצרכנים ומאזני ארבע השאלות המרכיבות אותו באותה שיטה שבה מחושב המדד החודשי, עם התאמה לכך שיש במחצית חודש מספר קטן יותר של נדגמים.