הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק לצמצום השימוש במזומן הצעת החוק, שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון, נועדה לסייע במאבק בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון. החוק אושר בהמשך להמלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי ברשות מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר, הראל לוקר, כאשר קידום החקיקה בוצע בשיתוף של רשות המסים, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד ראש הממשלה.אומדנים שנערכו מצביעים על כך שהכלכלה השחורה בישראל מביאה לאובדן הכנסות של מיליארדי שקלים חדשים מדי שנה לקופת המדינה וכי השימוש במזומן הוא ה"דלק" המניע אותה. על כן, עיקרי הצעת החוק:במסגרת החוק תוטל מגבלה של 11,000 שקלים על עסקאות במזומן ושר האוצר יוכל בשנה לאחר מכן, באישור ועדת חוקה להקטין את המגבלה ל-6,000 ₪. כמו כן, יוגבל סכום העסקה בעסקאות מזומנים בין צדדים פרטיים, לסכום של עד 50,000 ₪. כעבור שנה, יהיה רשאי שר האוצר, באישור ועדת החוקה, להוריד את רף המגבלה בעסקאות בין צדדים פרטיים ל-15,000 ₪.מגבלות המזומן על עסקה לעוסק יחולו גם על שכר עבודה, הלוואה, תרומה ומתנה (מתנה במגבלה של 50 אלף שקלים). חריג למגבלות - תשלום במזומן בין קרובים, למעט שכר עבודה.הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר, תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק. כל עסקה מעל לסכום המגבלה תבוצע באמצעות צ'קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים. הגבלת השימוש בצ'קים - צ'קים סחירים משמשים תחליף למזומן, על כן, יחולו עליהם מגבלות דומות. בהתאם להצעת החוק, לא ניתן יהיה לפרוע צ'ק שסכומו עולה על 10,000 ₪ שהוסב יותר מפעם אחת, ובתנאי שכל פרטי המסב/ נסב יפורטו. בנוסף, תיאסר הוצאת צ'קים ללא רישום שם המוטב, וללא פרטי המסב בעת הסבה.עם זאת, איסור השימוש במזומן לא יחול על עסקאות של אזרח ישראלי עם פלסטיני תושב השטחים. יחד עם זאת, במקרים בהם העסקה הינה בסכום העולה על 50,000 ₪ תחול חובת דיווח על הישראלי המבצע את העסקה לרשות לאיסור הלבנת הון.