בנק ישראל פרסם היום (שלישי) תקנות חדשות המקלות על מקבלי משכנתאות. בעת נטילת משכנתא, לקוח נדרש להציג לבנק הערכת שמאות לשווי הנכס, שעל פיה נקבע בין השאר יחס המימון של ההלוואה (LTV). העובדה שהבנק דורש את השמאות בשלב יחסית מתקדם בתהליך, לאחר שהלקוח כבר בחר את הבנק ממנו ייטול את ההלוואה ובסמוך למועד העברת הכספים בפועל, יצרה במצבים מסוימים קושי ללקוחות, ובפרט במידה והלקוחות ביקשו ליטול הלוואה ביחס המימון המקסימלי המותר. זאת, היות ובמצב זה גובה ההלוואה נגזר באופן ישיר מהערכת השמאי. לאור זאת פרסם הפיקוח טיוטה של שני תיקונים בהוראה בנושא הלוואות לדיור.
 
התיקון הראשון הוא שהפניית הלקוח לביצוע שמאות תתבצע כבר בשלב האישור העקרוני. במסמך אותו הבנק מוסר ללקוח בשלב מוקדם של התהליך עוד לפני חתימת הסכם ההלוואה מולו, יכלול הבנק הפניה לביצוע שמאות תוך פירוט רשימת השמאים המועסקים על ידו והמתמחים באזור הגאוגרפי בו מצוי הנכס.  
 
התיקון השני הוא שהבנקים יקבלו הערכת שמאי שהוכנה עבור בנק אחר. כלומר, הבנק יהיה חייב לאפשר ללווה לעשות שימוש בהערכת נכס שניתנה על ידי שמאי שאליו הופנה הלקוח על ידי בנק אחר, ובלבד שלא חלפו 90 ימים ממועד הערכת הנכס. זאת, למעט במצבים מיוחדים שיוגדרו כעילה לסירוב סביר. בכך, השמאות לא תהווה גורם שמגביל את הלקוח מלנהל מו"מ על תנאי ההלוואה עם מספר בנקים בו זמנית, והוא יוכל לבצע בסופו של דבר את ההלוואה גם בבנק שאינו הבנק ממנו קיבל את האישור העקרוני הראשון ואת ההפניה לשמאות.