חלום הקמת בנק הדואר כבנק מסחרי רגיל יורד לטמיון, בשל דרישות רגולטוריות שהעמיד נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון - כך נודע ל"מעריב". בניגוד להצהרות ולהבנות עם המפקחת על הבנקים חדוה בר, שתמכה בפתיחת הבנק ובמתן הקלות רגולטוריות, עמדת הנגיד הפכה את המשימה לבלתי אפשרית בשל "דרישות מוגזמות", כפי שתיארו גורמים הקשורים להפרטה.
 
במכתב ששיגרה בשבועות האחרונים המפקחת על הבנקים אל מנהל רשות החברות הממשלתיות ינקי קוינט ואל יו"ר רשות הדואר חזי צאיג, צוין כי הדואר מספק היום שירותים פיננסיים לחצי מיליון לקוחות, לרבות ניהול חשבונות עו"ש בהיקף 3 מיליארד שקל.
 
ואולם כדי לאפשר את פעילות הדואר כבנק מסחרי לכל דבר ועניין הציב הנגיד את הדרישות האלה: הדירקטורים ונושאי המשרה בבנק לא יהיו בעלי זיקה למדינה או לחברת הדואר, אלא יוצעו על ידי הוועדה למינוי דירקטורים שליד בנק ישראל; חברת הדואר לא תוכל להשפיע על מינוי הדירקטורים ויהיה ניתן לבחור בהם גם באסיפה הכללית; חברת הדואר תיאלץ להסתפק בחבר דירקטוריון אחד בלבד ובתנאי שלא תהיה לו שום זיקה למדינה; בנק הדואר יפעל כחברה נכדה (בניגוד להצעה לפעול כחברה בת); וחברת הדואר לא תחזיק ביותר מ־49% ממניותיו.
 

עוד דרש הנגיד כי כל נושאי המשרה בבנק יאושרו על ידי דירקטוריון הדואר, לאחר בדיקת נאותות על ידי הפיקוח על הבנקים; ההון המינימלי של הבנק יעמוד על 130 מיליון שקל, וכל חלוקת דיווידנד במזומן תדרוש הסכמה בכתב ומראש מטעם הפיקוח על הבנקים. 
 
זאת ועוד: כדי להבטיח את עצמאותו, כל עובדי הבנק (380 במספר) יועסקו בעתיד במישרין על ידי בנק הדואר ולא על ידי חברת הדואר; הבנק יצטרך להשקיע בתשתית טכנולוגיה עצמאית ולא להסתמך על אלה הקיימות; הנהלת הבנק תהיה עצמאית לחלוטין להחליט אילו שירותים לקבל מחברת הדואר.
 
במקביל, עוד לפני מתן הרישיון, הנגיד דורש שתשונה החקיקה הראשית כך שכל דיני הבנקאות יחולו על בנק הדואר. במקרה של סתירה עם חוק הדואר או עם חוק החברות הממשלתיות – יגברו דיני הבנקאות.
 
גורמים המטפלים בהפרטת הדואר טוענים כי דרישות הנגיד בלתי סבירות ומנוגדות לרוח הדברים שהיו במגעים שנרקמו עם הפיקוח על הבנקים. גם עובדי הדואר מתנגדים להתנתקות מרשות הדואר, וגם ראשי החברה סבורים שבעת הנוכחית לא יהיה ניתן לשנות את הליך החקיקה. "רצינו להפוך את בנק הדואר לחברתי, אבל התברר שהנגיד מתנגד שבנק הדואר יהיה ממשלתי. במצב שהתהווה לא תהיה ברירה אלא לשנות מסלול בכל הנוגע לתהליך ההפרטה", אמרו צאיג וקוינט ל"מעריב".
 
שר התקשורת דוד אמסלם (הליכוד) עודכן בהתפתחויות. אמסלם מתכוון להיפגש בימים הקרובים עם הנגיד בניסיון להניאו מהחלטתו ולנסות להגמיש את התנאים. גם מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ומנהל רשות החברות הממשלתיות מבקשים להיפגש עם פרופ' ירון בנושא.
 

עם זאת, הסיכוי לשינוי המצב או לאישור הליך חקיקה שישנה את הסטטוס של בנק הדואר עוד לפני הבחירות, אפסי. בעקבות כך, הנטייה ברשות החברות היא לדחות את תהליך ההפרטה לאחריהן, גם אם לא יינתן לבנק הדואר רישיון מסחרי. במקרה זה יונפקו בבורסה 20% ממניות הבנק, ו־20% אחרים יימכרו למשקיע אסטרטגי. התמורה הצפויה להתקבל במקרה זה תהיה נמוכה יותר.