בית ההשקעות מיטב דש מוכר לחברת מניבים 40% ממגדל בכפר סבא תמורת 119 מיליון שקל. העסקה תבוצע ברובה בהקצאת מניות וכתבי אופציה של מניבים למיטב דש. עם השלמת העסקה, תחזיק מניבים במלוא הזכויות במגדל. תזרים ההכנסות המלא הצפוי מהמגדל בתפוסה מלאה מוערך על ידי מניבים ב-22-27 מיליון שקל בשנה. למגדל מניבים מיטב 19 קומות משרדים בשטח של 25 אלף מ"ר.

המגדל, שהקמתו הסתיימה לאחרונה, ממוקם סמוך לצומת רעננה דרום. בימים אלה עוסקת החברה בשיווק שטחים במגדל ומתנהלים מגעים להשכרת כמה קומות.

כלל הנכסים של מניבים יסתכמו עם רכישת מלוא הזכויות במגדל ב-207 אלף מ"ר עילי וכ-38 אלף מ"ר חניונים. שווי נכסי הקרן יגיע ל-85.1 מיליארד שקל.

החברה היא קרן ריט הפועלת כחברה להשקעה בנכסים מניבים ומניותיה נסחרות בבורסה. המשקיעים הבולטים הם גופים מוסדיים כמו פועלים שוקי הון, מיטב דש, קרן הפנסיה גלעד, הראל, כלל ביטוח, אנליסט בית השקעות, מנורה חברה לביטוח, פסגות קופות גמל, בנק איגוד וקרן קוליברי.

יזמי החברה הם היו"ר שרון שוופי, סגנו איתי מל והמנכ"ל עופר אברם, שאמר אתמול: "רכישת חלקה של מיטב דש במגדל הינה טבעית להתפתחות העתידית של מניבים. תשלום התמורה המבוצע בעיקר במניות ואופציות מאפשר אחזקה מלאה בנכס איכותי מבלי להגדיל את התחייבויותיה".