ירידות השערים בבורסה ועליית הריבית והאינפלציה יצרו את החשש כי דוחות חברות הביטוח יושפעו לרעה ממגמות אלה. ואכן, במידה מסוימת תהיה השפעה לגביית דמי הניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים ואולי גם לרווחי הנוסטרו.

ההשפעה המרכזית תהיה דווקא לעליית הריבית במשק, שהביאה לשינויים בשוק איגרות החוב. עתודות חברות הביטוח המיועדות לתשלום תביעות מושפעות באופן מהותי מהריבית וגם ובעקיפין על דוח הרווח וההפסד.

הציפייה להעלאת הריבית גרמה לירידות שערים בשוק איגרות החוב צמודות המדד ולעליית התשואות. עליית התשואות היא קריטית לצורך חישוב עתודות חברות הביטוח, כי ברגע ש"עקום התשואה" עולה ריבית ההיוון גדלה במקביל, ואז סך ההתחייבויות הבטוח הנאמדות במאות מיליארדי שקלים יורד בהתאם.

ההפרש בין הסכומים נזקף בדוחות הרווח וההפסד ומגדיל את רווחי הענף. כאמור, מגמה זו הייתה בולטת במיוחד ברבעון הראשון של 2022. לכך יש להוסיף הוראה נוספת של המפקח על הביטוח באוצר שניתנה בסוף 2021.

לפי הוראה זו, חברות הביטוח מעדכנות את פרמיית אי־הנזילות על הנכסים. משמעות הגדלת הפרמיה במונחים של עתודות הביטוח היא הקטנת סכומי העתודות.

מי שייהנו מהמהלך הן חברות ביטוח עתירות התחייבויות ארוכות טווח. החברה הבולטת בהקשר זה היא קבוצת הראל ביטוח ופיננסים שבבעלות יאיר המבורגר. על פי דיווח ששיגרה לבורסה בתחילת הרבעון, היא תושפע לחיוב בסעיף זה בלבד ב־900 מיליון שקל.

אחריה קבוצת מגדל, שתושפע לחיוב ב־500 מיליון שקל, הפניקס ב־370 מיליון שקל, כלל ביטוח ב־300 מיליון שקל ומנורה מבטחים ב־200 מיליון שקל.

חברות הביטוח יפרסמו את הדוחות הכספיים לקראת סוף החודש, וסעיף זה יהיה אחד המהותיים שישפיעו על דוחות הרווח וההפסד.
ככל שמגמת עליית הריבית במשק תימשך, סביר שגם תופעת הקטנת העתודות והגדלת הרווחים תימשך אף היא.