ישראייר גרופ פרסמה אתמול את התנאים להפעלת תוכנית הסיוע של האוצר לחברה, הכוללים הזרמה כספית של עד 18 מיליון דולר. תנאי הסיוע דומים לאלה שהופעלו בעבר גם בחברת אל־על בעקבות מגיפת הקורונה. שתי נקודות עומדות במרכז תוכנית הסיוע. האחת, הזרמת הון מקביל מצד בעלי החברה כתנאי למתן הסיוע הממשלתי.

השנייה היא הקצאת אגרות חוב להמרה למניות ישראייר כתנאי להשלמת התוכנית. על פי תנאי האוצר, כנגד הזרמת הון בעלים נוספת בגובה של עד 10 מיליון דולר תעמיד המדינה סכום של עד 15 מיליון דולר. הזרמת בעלים זאת תבוצע מחר במהלך הנפקת המניות בבורסה, בסכום של 25 מיליון שקל לפי שווי חברה של 220 מיליון שקל )כנגד הקצאת כ־%9 ממניות ישראייר.

בנוסף לכך, המדינה תסכים להעמיד סכום נוסף שלא יעלה על 3 מיליון דולר. כאמור, כנגד הסיוע האמור תקצה ישראייר למדינה אג"ח להמרה למניות לתקופות ולתנאים שייקבעו בהתאם להחלטות הממשלה. חברת האם ישראייר גרופ ובעלי השליטה בה, רמי לוי ושלום חיים, יהיו ערבים לפירעון האגרות להמרה.

מתווה מימוש הבטוחה ייקבע לפי שיקול דעתה של המדינה בלבד. העמדת סיוע המדינה במתווה זה יהיה בתנאי שמניות החברה יהיו רשומות למסחר בבורסה לפני מתן הסיוע הממשלתי, מהלך שאמור להתבצע מחר. עד לסילוקו המוחלט של הסיוע תתחייב החברה לקבל אישור מראש מהמדינה על שינוי בזהות בעלי השליטה, או על מצב שבו ייסחרו המניות ללא גרעין שליטה.

במקרה של הפרת תנאי זה תהיה המדינה רשאית לדרוש פירעון מיידי של הסיוע. במקרה זה תהיה המדינה רשאית להמיר את אגרות החוב למניות החברה בשער המרה הזהה לממוצע מחיר המניה בבורסה בחודש שקדם להודעת המדינה על מימוש הבטוחה, ובהנחה של %25 . על פי הודעה עדכנית של ישראייר לגבי מצבה העסקי, בחודשים אפריל ומאי חל שיפור ניכר במצבה הכספי. החברה עברה בחודשיים אלה לרווח של חצי מיליון דולר. מחזור המכירות בחודש מאי זינק ב־%134 בהשוואה למאי 2021 – והסתכם ב־2.20 מיליון דולר.