כתב תביעה נגד חברת גינדי מגורי יוקרה. התביעה סובבת סביב אירוע שהתרחש בחודש יוני בשנת 2019, במהלכו התקשרו בעלי זכויות בקרקע בנתניה עם החברה לצורך קבלת שירותי בניה וייזום פרויקט מגורים בנתניה.

מספר חודשים לאחר חתימת ההסכם בין הצדדים, החלה חברת גינדי להעלות טענות שונות ביחס להוראות ההסכם ולאחריות ביחס לתשלום אגרות הבניה והיטלים שונים. זאת, במטרה שבעלי הזכויות הרלוונטיים, כלומר התובעים, יחתמו על תוספת להסכם, במסגרתו האחריות לתשלום אגרות בניה והיטלים תועבר מגינדי אל התובעים ובעלי זכויות נוספים - תשלום אשר נאמד בסך מאות אלפי שקלים.

משהעלו בעלי הזכויות התנגדותם לחתימה על תוספת להסכם כאמור, שכאמור מנוגדת להוראות ההסכם ומטילה עליהם הוצאות של מאות אלפי שקלים ללא על סיבה הגיונית, החלה חברת גינדי, לדבריהם, להפעיל מכבש לחצים תוך איומים שונים בביטול ההסכם ו/או בתביעת בעלי הזכויות באופן אישי.

נוכח התנהלות זו, התובעים הגישו המרצת פתיחה מטעמם, על מנת שבית המשפט יצהיר על תוקפו של ההסכם שבין הצדדים. לפי לשון התביעה, התובעים הם חלק מבעלי הזכויות בקרקע וזכאים, בסופו של יום, לקבלת חמש יחידות דיור בפרויקט אשר נמצא בשלבי תכנון, זאת טרם קבלת היתר. את התובעים מייצגים עורכי הדין רמי פרגן, אורי זגר ויעל מרקוביץ-כהן ממשרד פרגן פלס ושות'. 

תגובת חברת  גינדי מגורי יוקרה ביחס לתביעה: "מדובר בתביעה מופרכת מיסודה, ובתובע אשר מנסה להנות מההפקר! בהסכם,התגלתה, ״טעות סופר״, טעות אשר כל יתר בעלי הזכויות הכירו בה ועמם חתמנו על נספח מתאים. התובע אשר מודע היטב לעובדות, בחר כאמור לנסות להרויח מההפקר! ברור לנו כי עמדתנו תזכה לתמיכת בית המשפט!".