העלות המוערכת של הקמת מבנה חדש למשרד ראש הממשלה ומעונו, זינקה פי 2 בתוך כעשור - מכ-650 מיליון שקל בשנת 2009 לכ-1.2 מיליארד שקל ב-2018, כך קובע מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן בדוח הביקורת על פרוייקט הקמת מבנה חדש למשרד ראש הממשלה ומעונו, שפורסם היום (שני).

שטח הפרוייקט אמור היה להשתרע על 15,670 מ"ר ועלות התכנון האדריכלי עמדה על כ-6.5 מיליוני שקלים, אבל במרוצת השנים נוספות עלויות נוספות. ב-2018 העלות המוערכת על פי דרישות השב"כ של מיגון מעונו הרשמי של ראש הממשלה, הגיעה לכ-50 מיליוני שקלים, באופן זמני עד לגמר הפרוייקט.

עוד עולה מהדו"ח, כי כחמש שנים לאחר התכנון הראשוני, במאי 2014 הוחלט להתחיל מחדש את תכנון הפרוייקט ובאוקטובר 2018 הופסק קידומו. "סגן ראש המל"ל וראש מנהל חטיבת הנכסים באגף החשב הכללי לא וידאו כי נמסר לאדריכלים כל המידע העדכני הדרוש להם לתכנון הפרוייקט ולבחון חלופות למיקומו", קובע מבקר המדינה. "מקבלי ההחלטות מצויים בפרשת דרכים בכל הנוגע לעצם הקמתו, מיקומו ואופן ניהולו".

תגובת משרד ראש הממשלה: "משרד ראש הממשלה רואה חשיבות רבה בקידום הפרויקט שיהווה מעטפת תפעולית ואבטחתית מקיפה לפעילות הנדרשת. בעקבות חוות הדעת הביטחונית אודות מיקום הפרויקט והאיומים הנשקפים בעקבותיו, שהובאו לצוות המקצועי במשרד רק בשלבים מאוחרים בעבודת המטה, הוחלט באופן מיידי על השהיית הפרויקט במיקום שנקבע - החלטה שחסכה מיליונים רבים". 

"ביוזמת הנהלת המשרד, עוד טרם דו"ח המבקר, ובתיאום מלא עם שירות הביטחון הכללי, החלה ומושלמת בימים אלה בדיקה של חלופה פונקציונלית ויעילה לפרויקט, תוך מתן דגש על צמצום עלויות, התייעלות מקסימלית והשפעה מעטה ככל הניתן של המבנה על הגרים בסביבתו. בשל העיכוב ביישום הפרויקט, הנחו גורמי הביטחון לבצע עבודות מיגון זמניות של המבנים הקיימים אשר טרם יצאו אל הפועל".

ליקויים בתוכנית הבינוי של המוסד

מבקר המדינה גם מותח ביקורת על תוכנית האב לבינוי במטה המוסד. "נמצאו ליקויים בהתוויית צורכי כוח אדם של המוסד כבסיס ל'תכנית האב 2040', בהליך קבלת ההחלטות ובהסדרת מימון לביצועה של התכנית", קובע אנגלמן בדו"ח הביקורת על תכנית האב לבינוי במוסד.

מהדו"ח עולה, כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו החליט בפברואר 2013 להשאיר את מטה המוסד במקומו, תוך הבטחת יכולתו לפעול. באוגוסט 2014 אף נחתם הסכם משולש בין המוסד, משרד הביטחון ורשות מקרקעי ישראל לביצוע שלב א' של תכנית האב לבינוי. עלות ההסכם עמדה על כ-1.5 מיליארד שקל, אבל בהמשך התברר שיהיה צורך בעלות כספית נוספת של כ-1.081 מיליארד שקל והסך הכולל של הפרוייקט יסתכם בכ-2.6 מיליארד שקל, אם המוסד יממש את כל תכולות התכנית ארוכת הטווח.

"על המל"ל היה לשמש עין בוחנת של הפרוייקט ברמה הלאומית והמוסד לא סיכם עם משרד האוצר עד לסיום מועד הביקורת את מלוא תקציב הפרוייקט", נטען בדו"ח. "הגם שהמוסד הכין תוכנית רב שנתית לבינוי במוסד, המוסד לא השלים עבודה כוללת לבחינת עלויות הקיום שלו המתבססת על תכנית רב-שנתית מפורטת לגידול בכוח האדם". 

עוד נטען בדו"ח, כי תכנית האב לבינוי ותקציב הפרויקט לא הובאו לאישור בפני ראש הממשלה כשר הממונה ולאחר מכן התכנית ותקצובה לא הובאו לאישור ועדת שרים לעניין אישור תכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון כנדרש לגבי פרויקטים שעלותם נאמדת בסכום העולה על 500 מיליוני שקלים.

השב"כ פרסם תגובה לדברים: "שירות הביטחון הכללי פעל באופן מקצועי לאפיון דרישות הביטחון כנגד שלל האיומים המצויים במסגרת יעודו ואחריותו בפרוייקט הקמת מעון ומשרד ראש הממשלה, וגיבש עמדתו למתן מענה לאיומים אלו. 

"הטענה המועלית בדו"ח בדבר עיכובים במימוש הפרויקט בשל התמשכות טיפולי השב"כ,  הינה משוללת כל יסוד.  כלל הפעולות המקצועיות,  הענייניות והמהירות שביצע שב"כ במסגרת אחריותו,  פורטו במענה שהועבר למשרד מבקר המדינה ולצערנו לא באו לידי ביטוי בחלקים שפורסמו לציבור. 

"דו"ח מבקר המדינה מצא כי המידע התכנוני הרלוונטי הנוגע לתכנית הפיתוח של האיזור בו צפוי להיות מוקם מעון ומשרד ראש הממשלה לא הובא על ידי המנהלת שהיתה מופקדת על כך, באופן סדור, עקבי ומלא לידיעת שב"כ. 

"נדגיש כי מדובר בפרוייקט המנוהל בידי מנהלת מקצועית בראשות המל"ל. שב"כ לא נדרש ואין זה באחריותו לבצע בחינה של הבינוי העתידי בסביבה המקיפה של הפרויקט. ידע זה מצוי כולו במנהלת הפרויקט, ואחריות שב"כ היא להצביע על המענים הביטחוניים והאבטחתיים בלבד אל מול האיומים המוגדרים לפרויקט".