"מדינת ישראל נקלעה למשבר מתמשך בתחום החלל, בדגש על תחום לווייני התקשורת", מתריע מבקר המדינה, יוסף שפירא. בדו"ח הביקורת הנוקב נטען, כי המשבר המתמשך, משנת 2008 בתחום החלל נגרם, בין היתר, בשל היעדר מדיניות לאומית והיעדרה של תכנית רב-שנתית הנותנת מענה לצורכי המדינה בתחום החלל.

"במדינת ישראל נבנתה בעמל רב במשך עשרות שנים תשתית טכנולוגית ואנושית ייחודית, בעיקר בתעשייה האווירית, הנסמכת על ידע ועל כוח אדם איכותי. תשתית זו הביאה את מדינת ישראל להישגים ניכרים בתחום החלל בכלל ובתחום לווייני התקשורת בכלל", , מציין שפירא.
לדבריו, ההישגים שהושגו במרוצת השנים תורמים לביטחון הלאומי, לקידום התעשייה, הכלכלה, המדע והטכנולוגיה וכן מסייעים בשיפור מעמדה הבינלאומי של המדינה. "לווייני תקשורת מתוצרת ישראל המצויים בבעלות ישראלית מהווים תשתית אסטרטגית", מציין שפירא - "תשתית זו היא בעת חשיבות עליונה והיא נדרשת בין היתר כדי להבטיח עצמאות תקשורתית של המדינה, ללא תלות בגורמים חיצוניים". שפירא סבור שעל המדינה לפעול בראייה ארוכת ולנקוט ללא דיחוי את כל הפעולות הנדרשות שיבטיחו את השימור והקידום של היכולות שנבנו בתחום לווייני התקשורת.

"יש לבחון את הדרך המיטבית להבטחת הספקת שירותי לוויין הדרושים למדינת ישראל, אם באמצעות חברה ממשלתית או בדרך אחרת", קובע שפירא - "על מנת שהישגי מדינת ישראל בתחום זה לא יירדו לטימיון וכדי שהמדינה לא תאבד יכולות אסטרטגיות שנבנו במשך עשרות שנים".
שפירא קובע עוד שעל המועצה לביטחון לאומי בשיתוף משרד המדע וגורמים נוספים הנוגעים בדבר, להביא ללא דיחוי להביא לדיון בממשלה את נושא פעילות המדינה בתחום לווייני התקשורת ולהציג את החלופות האפשריות לשימור וקידום התחום. עוד הוא ממליץ שהמל"ל בשיתוף משרד המדע יבצעו עבודת מטה בסוגיית שימור תשתית הפיתוח והייצור של לווייני התקשורת בתעשייה האווירית. שפירא סבור שהמתווה שגיבשו המל"ל, משרד המדע וגורמים נוספים למימוש פרויקט הלוויין "עמוס 8" ועקרונות בלבד לתכנית רב שנתית בתחום לווייני התקשורת - מהווה פתרון לטווח הקצר בלבד וספק אם יש בו להביא לפתרון מספק למשבר בתחום.
עוד הוא ממליץ שמשרד התקשורת וגורמים נוספים הנוגעים בדבר, לרבות רשות ביטחונית מוסמכת, יבטיחו את יישום המנגנונים שנקבעו ברישיון שניתן לחברת חלל ובכלל זה לפתור את סוגיית הסדרת הסיווג הביטחוני לעובדי החברה ונושאי משרה בה. זאת, על מנת שניתן יהיה לשמור את האינטרסים של המדינה הנוגעים לפעילותה של חברת חלל.
בדו"ח הביקורת נטען, כי במשך כ-15 שנה לא עדכן משרד התקשורת את תנאי הרישיון המיוחד שנתן לחברת חלל למרות השינויים המהותיים שחלו בפעילותה. "אוזלת ידוע מקבלת משנה תוקף נוכח פניותיה אליו לעדכן את תנאי הרישיון עקב השינויים", הוא קובע. שפירא מציין, כי במרץ 2018 הודיעה חברת חלל, כי התקשרה בהסכם עם חברה זרה להזמנת ייצור לוויין וחודש לאחר מהן התריע משרדו, במכתב לראש הממשלה, כי הדבר עלול להביא לפגיעה בפעילות התעשייה האווירית בתחום לווייני התקשורת ואף באינטרסים של מדינת ישראל.