פרויקט ''שיחות בהר הבית'' מיועד להנגיש לכלל עם ישראל ולעולם כולו את מרכזיות המקום מאז ומקדם, בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, בתרבות ובדת. בסדרת שיחות זו, יועלו שיחות שונות עם מגוון דמויות בחברה הישראלית, בנושא הר הבית על חלקיו הרבים.

פרק 80: תרומת מחצית השקל

בשנים האחרונות קמו גופים המגייסים כספים באמצעות ''מימון המונים'' למטרות מגוונות. בזמן בתי המקדש קראו לזה ''תרומת מחצית השקל''. פעולה זאת חיברה את העם אלוהיו. את המגבית הזו היו מקיימים בתקופה בין פורים לפסח, ממש בזמן הזה.

נאמר כי תרומת מחצית השקל תהיה "כופר נפש" ותכפר על חטאי בני-ישראל. המדרש מספר שכשמשה רבנו שמע זאת, הוא נרתע לאחוריו ואמר: האם קיים סכום כסף בעולם שניתן לתת ככפרה על הנפש? השיב לו הקדוש ברוך הוא "איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן." הוא גם הראה לו מטבע של אש ואמר לו "כזה יתנו".

בפר זה ראיינתי את אריה ליפו עולה עקשן ומתמיד להר הבית, שטען כי היות ואין בית מקדש בימינו ואי אפשר להביא את תרומת מחצית השקל ל''בית המקדש'', אפשרי וגם רצוי להכין את עצמינו לתקופת בית המקדש על ידי תפירת בגדי כהנים, תפירת הפרוכת לקודש הקודשים ועוד עבודות חשובות ועדינות שהכינו הנשים וטיפחו בבית המקדש.

חומר זה מוקדש לנשים של ימינו שתופסות את מקומן חזרה בעבודות הקודש לקידום האנושות, שיביאו בתורן את השלום על פני האדמה.

כאמור בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל ממצרים, המדרש מביא כי אף בניסים אחרים (פורים וחנוכה) נגאלו ישראל בזכות הנשים, והיד עוד נטויה.