בפרשתנו מפורט עד לדקדוקים הקטנים סדר בניית כלי המשכן. מעבר לפשוטם של דברים, רמוזים סודות מעולמות טמירים בכל כלי מכלי המשכן. לא עלינו המלאכה להכיל את כל סודותיהם של המשכן וכליו, אך איננו פטורים מלהגות בהם ככל שידינו מגעת. להלן פירושו של הרש"ר הירש (רבי שמשון רפאל הירש – מחשובי רבני גרמניה בשלהי המאה ה־19 ומגדולי מפרשי התנ"ך) בהתאמה לעברית בת זמננו, כפי שביאר בטוב טעם הרב זאב גרינוולד מירושלים, ההוגה בתורת הרש"ר הירש ומפיצה.

"ועשו ארון" (שמות כ"ה, י') "ואל הארון תיתן את העדות" (שם כ"ה, כ"א). בארון העדות הניחו את הלוחות שקיבל משה בסיני. הארון ניצב בקודש הקודשים והוא מסמל את התורה המונחת בתוכו. הלוחות הן תוכנו האמיתי של הארון. ואומנם בבית המקדש השני, שבו לא היו לוחות כי הם נגנזו יחד עם הארון על ידי יאשיהו המלך כדי שהם לא יוגלו לבבל, לא היה גם ארון. אין צורך בארון כאשר אין לוחות בתוכו.

המקדש הוקם למען התורה. התורה היא תמצית הווייתו של העם, הוויה הכוללת גם את כל החיים הרוחניים שמחוץ למקדש, ללמדך כי בית המקדש והחיים שמחוצה לו חייבים להיות אחידים. המדרש (שמות רבה ל"ד, ג') שואל: "מפני מה בכל הכלים כתוב 'ועשית' בלשון יחיד ואילו בארון כתוב 'ועשו'?".

והתשובה: "אמר לו הקב"ה, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה". העשייה המשותפת תשייך את כולם הן לארון והן לתורה שהוא מסמל.

ומוסיף המדרש (תנחומא ויקהל ה') שציווה הקב"ה לעשותו לכל ישראל, שלא יהיה לאחד פתחון פה על חברו לומר "אני נתתי הרבה כסף לבניית הארון, לפיכך אני אלמד תורה ולי יש חלק בתורה יותר ממך".

קיימת הקפדה שלא ייווצרו בעם מעמדות או קבוצות מיוחסות שבפיהן טענה על שייכות יתר לתורה ולימודה. אין הדבר כן. התורה היא מהותו הפנימית של כל העם והיא שייכת לכולם בשווה. התורה מעניקה לעם את מעמדו הרוחני ולכן היא נתונה לעם ישראל כולו וכולם שווים ביכולת להשיגה.

יתר על כן, אין אדם יחיד יכול לקיים לבדו את התורה כולה. תרי"ג מצוות התורה עוסקות בתחומים שונים המיועדים לקהלים שונים, לכהנים, ללוויים, לדיינים ועוד. רק בשיתוף כל חלקי העם ניתן לקיים את כל המצוות. בן ישראל מנוע מקיום המצוות הקשורות לכהן. קיימות מצוות שרק הנשים יכולות לקיימן ועוד כהנה דוגמאות. אין אדם שלם ללא רעהו וכל אחד משלים את כל העם. התורה אינה תורתו של היחיד, אלא תורתה של האומה כולה.

בבניית הארון בא רעיון זה לידי ביטוי. הארון כאמור מסמל את התורה ועל כן כולם חייבים לתרום לבנייתו, כולם היטו שכם למענו, כי התורה שייכת לכולם.

כך היה המשכן בעת בנייתו וכך הם פני הדברים לדורות. כל עם ישראל לומד את התורה, ועל כולם לדעתה.