ביום 6 באפריל 2016 פורסם ברשומות תיקון מספר 85 והוראת שעה לחוק מיסוי מקרקעין. במסגרת התיקון לחוק, שהגיש שר האוצר משה כחלון, צומצם מ־24 חודשים ל־18 חודשים הזמן שעומד לרשות מי שרכש דירה חדשה וטרם מכר את דירתו הישנה לזכאות למדרגות מס רכישה של דירה יחידה. יובהר, כי לצורך קבלת פטור ממס שבח, הדירה הישנה תיחשב כדירה יחידה, למרות רכישת הדירה השנייה, אם זו תימכר בתוך 18 חודשים, הן לפני התיקון האמור והן לאחריו.

כלומר משפחה שיש לה דירת מגורים אחת ומבקשת להחליף את דירתה היחידה באחרת - זכאית ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה וכן מפטור ממס שבח במכירת הדירה הקיימת (במגבלות החוק) אם תמכור את דירתה הישנה בתוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה.

תיקון זה נעשה, כפי שמובהר בדברי ההסבר להצעת החוק, כדי להגדיל את היצע הדירות בשוק. כבר אז הוא זכה לביקורת, שכן אין בכך משום הגדלה אמיתית של היצע הדירות, אלא לכל היותר הגדלה מלאכותית לפרק זמן של כחצי שנה. התיקון האמור נעשה במסגרת הוראת שעה, שתוקפה יפה לחמש שנים - עד ליום 30 באפריל 2021.

משמעות אי־מכירת הדירה הישנה בתוך 18 חודשים יכולה להיות קטסטרופלית עבור משפחות רבות, שכן מאז 23 ביוני 2015 חל שינוי דרמטי בהפרש בין מדרגות מס רכישה לדירה ראשונה לעומת דירה שנייה ומעלה, ונקבעו לרכישת דירה שנייה מדרגות מס של 8%־10%. מטרת השינוי הזה הייתה לצמצם את מספר המשקיעים בשוק הדירות ולקבוע חסם גבוה במיוחד לרכישת דירות שאינן דירות ראשונות, שוב, כדי לנסות ולהפחית את הביקוש לדירות ולהביא כך להפסקת עליית מחיריהן.

מטבע הדברים לא עמדו אז לנגד עיני המחוקק (הן במועד שבו חפץ לזרז רוכשי דירות למכור את דירתם הישנה והן במועד שבו ביקש להפחית את כמות המשקיעים בשוק הדיור הישראלי) כל המשפחות הללו, שרק ביקשו להחליף את דירתן, ולא חלמו בחלומותיהן השחורים ביותר כי מכירת דירתם תתעכב בשל נגיף הקורונה.

לצורך הדוגמה: משפחה שיש לה דירה יחידה המשמשת למגוריה, ורכשה דירה חדשה ביום 1 בינואר 2019, בסך של 3 מיליון שקל, תשלם מס רכישה של 62,000 שקל, אם תצליח למכור את דירתה הישנה עד ליום 30 ביוני 2020, ומס של 240,000 שקל אם לא תצליח למכור את דירתה עד למועד זה. הפרש של 178,000 שקל. הפרש זה ילך ויגדל, כמובן, ככל שמחיר הדירה הנרכשת גבוה יותר, והוא יעמוד על כ־207,000 שקל לדירה במחיר של 4 מיליון שקל וכך הלאה.

אין ספק כי משפחה שביקשה לשפר או אפילו רק לשנות את מקום מגוריה, ובשל המצב לא תצליח בגין מגבלות אובייקטיביות ומצב השוק הנוכחי למכור את דירתה עד לתום 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה, אינה אמורה לסבול עונש בדמות של תשלום נוסף של מאות אלפי שקלים לקופת המדינה. על הרשות המחוקקת לטפל בנושא זה בדחיפות, הן לנושא מס שבח והן לנושא מס רכישה, בהתאם למשך תקופת הקיפאון בתחום הנדל"ן למגורים וחוסר האפשרות האובייקטיבית להציג דירה למכירה בימים אלה וכן חשש הקונים להתחייב בהסכמי רכישה, העלאת ריבית המשכנתאות ומשתנים נוספים שנכנסו למערך השיקולים בעקבות המשבר.

לאחרונה, בעקבות מצב החירום במשק בשל נגיף הקורונה, התקינה הממשלה תקנות שעת חירום בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד הממשלה, ובהן, ביום 27 במרץ 2020 הותקנו תקנות שעת חירום לדחיית תקופות בענייני הליכי מס. לעניין מס שבח, הוארכו בעיקר מועדים המוטלים על מינהל מס שבח - להבדיל מהמועדים המוטלים על הנישומים.

אי־היכולת למכור דירה בשוק הנוכחי, בשל השפעות מצב החירום, היא מצב אובייקטיבי נתון, ויש לפעול בדחיפות להקפאת המועדים למשך כל תקופת השינויים במשק, באופן שאלפים רבים של משפרי דיור לא ישלמו מחיר יקר שלא באשמתם, בוודאי בתקופה כה קשה כלכלית. הכותבת היא בעלת משרד המתמחה בעסקאות נדל"ן ומיסוי מקרקעין.