כך מקפחות קופות החולים את המבוטחים החלשים: אם לא די בכל הקשיים שמצבם הרפואי גורם להם, מבוטחי קופות החולים שמתקשים להתנייד ולתפקד בכוחות עצמם נאלצים לשלם יותר גם כשהם נזקקים לשירותים בסיסיים מקופות החולים. כך למשל כשהם זקוקים להעתק מהתיק הרפואי שלהם לצרכים משפטיים או לכל צורך אחר ומבקשים מעורך דין או מגורם אחר לקבל אותו בשמם, הם נדרשים על יד קופות החולים לשלם סכומים גבוהים בהרבה מאלה שנדרשים לשלם מבוטחים שמבקשים את התיקים בכוחות עצמם. כללים אלה, המונהגים בקופות החולים, יצרו מצב שדווקא מי ששייכים לאוכלוסיות חלשות נדרשים לשלם יותר, ובמיוחד כשמדובר באנשים שנהפכו לנכים ומבקשים לפתוח בהליכים משפטיים.
 
כאשר מבוטח זקוק לתיקיו הרפואיים ממספר רופאים, בפנייה עצמאית לקופה ייגבה ממנו תעריף נפרד לכל רופא, בסכומים שונים בין הקופות. כך למשל מכבי שירותי בריאות גובה 106 שקל לתיק של רופא אחד. לגביית התשלום הוצבה הגבלה: עד חמישה תיקים הסכום הולך ומצטבר. מהתיק השישי ומעלה לא ייגבה תשלום נוסף (גם בפנייה באמצעות קרוב משפחה). מנגד, בפנייה שמבוצעת על ידי גורם חיצוני שאינו קרוב משפחה (כמו חברת איסוף, עורך דין וכו') לא קיימת הגבלה כלל.
 
במכתב תלונה שנשלח לאחרונה לנציב תלונות הציבור במשרד הבריאות ד"ר בעז לב מטעם עו"ד עמיקם חרל"פ ועו"ד מיכאל אלנתן ממשרד עמיקם חרל"פ ושות', מוסבר כי הפער יכול להגיע לעתים לכדי אלפי שקלים לאגרה, בלי לכלול את העלות שגובה הגורם האוסף או עורך הדין מהלקוח שלו. "פעמים רבות אנו נתקלים בקושי ממשי לקדם תביעות מוצדקות רק בגלל העלויות הגבוהות והבלתי פרופורציונליות המוצגות על ידי קופות החולים כתנאי להעברת החומר, אומרים חרל"פ ואלנתן. "יש לקוחות שפשוט מוותרים על זכותם לפיצוי בשל היעדר יכולת לעמוד בעלויות איסוף החומר. זו העת לעשות סדר בדברים ולשנות את המדיניות באופן מוחלט. לא נפסיק להיאבק בתופעה". 

עו"ד מיכאל אלנתן. צילום: אלון פורתעו"ד מיכאל אלנתן. צילום: אלון פורת

 

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "אין כל שחר לטענות על פרקטיקה היוצרת אפליה כלפי בעלי מוגבלויות. המשרד פעל רבות, ומוסיף לפעול, על מנת להקל על מטופלים לממש את זכותם לקבלת העתק מהרשומה הרפואית שלהם בהתאם להוראות חוק זכויות החולה. "תקנות זכויות החולה קובעות כי קבלת העתק מרשומה רפואית ממוחשבת בנסיבות הבאות תעלה עשרה שקלים בלבד: 1. בקשה של מטופל בעצמו או באמצעות אפוטרופסו או מיופה כוחו שהוא קרובו. 2. כשמדובר במידע שהופק בחמש השנים שקודם לבקשה. המידע יכול להימסר באופן פיזי במוסד הרפואי אך יכול גם להישלח בדואר לכתובתו הרשומה של המטופל במוסד הרפואי או בקופת החולים, כפי שמופיע בתקנה 3 (ה) לתקנות. 
 
"התעריף המרבי עבור העתק מהרשומה הרפואית כאשר לא חלות על הבקשה הנסיבות המפורטות לעיל מפוקח ומוגבל גם הוא במסגרת מחירון משרד הבריאות החל על בתי חולים ציבוריים ועל קופות החולים ועומד על כ־108 שקל להעתק הרשומה עד 10 עמודים, וחצי שקל נוסף לכל עמוד. ככל שקיימת תלונה קונקרטית ביחס לגבייה בניגוד לדין, ניתן לפנות אל המשרד לבירור".

עו"ד עמיקם חרל"פעו"ד עמיקם חרל"פ

 
מקופת חולים מאוחדת נמסר בתגובה: "התעריף הוא בהתאם לתקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה), תשע"ט־2019. בעלי מוגבלויות רפואיות יכולים לייפות כוחו של אדם קרוב (בהתאם להגדרה בתקנון)". מקופת חולים לאומית נמסר בתגובה: "הגישה בכנסת הייתה שהלקוח מבקש את התיק למטרותיו האישיות לשם המשך טיפול רפואי. לכן הכנסת קבעה סכומים מופחתים בתקנות לטובת הלקוח, שהגדירו במדויק את מי שרשאי לפנות ולקבל באותם סכומים מופחתים אשר ממומנים על ידי המדינה".

משירותי בריאות כללית וממכבי שירותי בריאות לא נמסרה תגובה.