בתחום התשתיות בדק המבקר את פעילות חברת החשמל בפיתוח ותחזוקת רשת החשמל בישראל בין אוגוסט 2017 לינואר 2018 ומצא כי לאחר כשני עשורים של שיפור ניכר באמינות אספקת החשמל, נבלמה מגמת השיפור בתחילת העשור הנוכחי ואף החלה מגמת הידרדרות. "העלות הכספית המצטברת לשנים 2010 - 2016 לצרכני החשמל בגין העלייה בהיקף האנרגיה הבלתי מסופקת ברשת המתח הגבוה בלבד (הפסקות ותקלות באספקת החשמל)  הסתכמה ב-3.3 עד 3.5 מיליארד שקלים, תלוי במאפייני הפסקת החשמל", קובע המבקר ומוסיף: "פיתוח רשת החשמל וחידושהּ הכרחיים לאספקת חשמל באמינות וברציפות לצרכני החשמל ולהבטחת קיומם של תנאי תחרות במשק החשמל. נכון לשנת 2016 היקף ההשקעות הנדרש ושטרם בוצע במקטעי הרשת עמד על כ-23 מיליארד ש"ח. 

"בעשור האחרון קיימת סטגנציה בהקמת קווי מתח-על חדשים. כאשר בשנים 2016-2009 היה קצב הגידול בצריכת החשמל המשקית גבוה בהשוואה לקצב הגידול הכמותי בקווי ההולכה".

המבקר מוסיף כי רשות החשמל המפקחת על משק החשמל, העניקה לחברת החשמל מקדמות בהיקף מצטבר של כ-2.5 מיליארד דולרים במטרה להגדיל את רמת ההשקעה ברשת הולכת החשמל וליישם את תכניות הפיתוח של הרשת אך בפועל החברה לא ניתבה את המקדמות להגדלת ההשקעות ברשת והרשות לא קיימה פיקוח על יעדי הכספים. 
גם משרד האנרגייה, הגורם האמון על תכנון משק החשמל, היה מודע לכך שחברת החשמל לא תוכל לעמוד בחלק נכבד מיעדי תוכנית הפיתוח והפער בין התוכניות לבין יכולות מימושן בפועל עלול לרוקן מתוכן את משמעותן: "רמת ההשקעות ברשת חלוקת החשמל מבטאת תת-פיתוח ניכר בהיקף של כ-900 מיליון ש"ח בשנה בשנים 2016-2013" קובע המבקר ומוסיף: "לנוכח תת-ההשקעות ברשת החשמל ולאור האתגרים העומדים לפני משק החשמל בעשור הבא, נראה שתידרש השקעה כספית ניכרת כדי להמשיך את פיתוח התחרות במשק החשמל וכדי לשפר את רשת החשמל כנדרש".
המבקר קובע כי נוכח גילן של רשתות החשמל והפערים הניכרים בהשקעות ברשת שנוצרו בשנים האחרונות על משרד האנרגיה, רשות החשמל ומשרד האוצר לתעדף הפרויקטים לטובת ביצועם בטווח הקצר ולגבש תוכנית לסגירת הפערים שנוצרו בפיתוח וברמת ההשקעות ברשת החשמל וכי על חברת החשמל לעמוד על יישומן המלא של תוכניות הפיתוח.
התגובות
מחברת החשמל לישראל נמסר: "ממצאי דו"ח מבקר מתבססים על נתוני עבר, ואינם עדכניים למשק החשמל בשנת 2018 . חברת החשמל תשקיע בשנת 2019 שלושה מיליארד ש' בפיתוח רשת ההולכה וזאת כחלק מהרפורמה במשק החשמל. לאורך השנים, השקיעה חברת החשמל מיליוני שקלים בתחזוקת ובפיתוח הרשת, לצד שדרוג והקמה של קווי חשמל. בזכות השקעה משמעותית זו מצליחה חברת החשמל לספק חשמל באיכות ובאמינות העומדים בסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר"
ממשרד האנרגיה נמסר: "תכנית הפיתוח לשנים 2018-2022 אושרה על ידי השר יובל שטייניץ והיא תכיל לראשונה מועדים להשלמת הקמתם של כל רכיבי הרשת השונים שבתכנית. התכנית נדרשת כדי לתת מענה להתפתחות הביקוש הצפויה במשק החשמל, הגברת שרידות המערכת, אמינות ויתירות ההספקה, ולחיבור של מתקני ייצור בהם כאלה באמצעות אנרגיה מתחדשת, הנדרשים למשק החשמל. חברת החשמל מתוגמלת על בניית הרשת רק עבור מקטעים שנכנסו לפעולה בפועל. רשות החשמל תפקח באופן הדוק אחר התכנית ויישומה, בשילוב יישום הרפורמה במשק החשמל, צפוי לשפר משמעותית את רמת אמינות האספקה במשק החשמל".