חברת החשמל מפרסמת היום (שלישי) את החלטתה להפחתת תעריך החשמל. בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכן הביתי ירד בממוצע ב-4.13% והתעריף המשקי יופחת בממוצע ב-5.3%. החיסכון לצרכנים יעמוד על כ-1.3 מיליארד ש"ח.התעריף המעודכן ייכנס לתוקף בינואר 2020. התעריף הסופי משקף הפחתה נוספת ביחס לשימוע שפורסם, זאת בעקבות אישור פשרת הגז המצרי וקבלת התשלום הראשון בפועל, וכן בשל עדכון תחשיבי מודל ההפעלה של מתקן האגירה השאובה הצפוי להתחיל לפעול במהלך שנת 2020.

 בין הגורמים המרכזיים להוזלת התעריף ואחוזי השפעתם על העלות המוכרת:
ירידה במחירי הפחם משקפת הפחתה של כ-4.1% מסך העלויות בשנת 2019. מכירת תחנת הכוח אלון תבור במסגרת הרפורמה בחברת החשמל משמע הפחתה של כ- 3.9%.כניסה עתידית של מאגר לוויתן במחירי גז נמוכים משמעותית מחוזה תמר כלומר הפחתה של כ-3.3%.פשרת הגז המצרי תביא לפיצוי צרכני החשמל בגין אי אספקת גז טבעי מצרי ממצרים והוא משקף הפחתה של כ-1.4%.גורמים שקיזזו חלקית את הוזלת התעריף: גידול מאסיבי בכניסת אנרגיות מתחדשות ותוספת מתקנים המחליפים ייצור מזהם היא תוספת של כ-3%. 2. החזרי עלויות משנים קודמות, תוספת של כ-1.3%.קיזוז הפחתת מס הבלו על הפחם מאשתקד ומשקפת תוספת של כ-3.1%.