ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע מראש מי יהיה מוסמך לטפל בענייניו הרפואיים, האישיים והכספיים כאשר הוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו עקב מצבו הבריאותי. ייפוי כוח מתמשך מעניק לממנה אפשרות להסמיך אדם אחר כדי שינהל את ענייניו בעתיד, בשלב שבו הוא מודע להחלטותיו ומבין את משמעותן. הממנה יכול להחליט אם ייפוי הכוח יתייחס לכלל ענייניו או להגבילו אך ורק לענייני רכוש או בריאות.כלי משפטי זה הוסדר על ידי המחוקק בחודש מרץ 2016 במסגרת תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. עד להסדרתו של ייפוי הכוח המתמשך, דרך הפעולה המקובלת במקרים שבהם אדם לא היה מסוגל עוד לדאוג לענייניו, הייתה הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס.חלופה פשוטה למינוי אפוטרופוס


בקשה למינוי אפוטרופוס כרוכה בצירוף הסכמות של בני המשפחה למהלך, ודורשת הגשת חוות דעת רפואית ביחס למצבו הרפואי של האדם לו נדרש המינוי. לאחר הגשת הבקשה מתנהל דיון משפטי שיכול להימשך מספר חודשים עד לקבלת מינוי של אפוטרופוס קבוע. מינוי קבוע יינתן רק לאחר שהתקבל תסקיר סעד מטעם שירותי הרווחה. נוסף על כך, לאחר המינוי, האפוטרופוס נדרש להגיש על בסיס תקופתי לאפוטרופוס הכללי דוחות כספיים בצירוף קבלות.לעומת הליך של מינוי אפוטרופוס, ייפוי כוח המתמשך מייתר את הפנייה לבית המשפט וחוסך התנהלות משפטית ובירוקרטית. התנאים לעריכת המסמך הם שהממנה יהיה בגיר ומודע למשמעות המסמך, תוצאותיו ומטרותיו.ייפוי כוח מתמשך מחייב את מיופה הכוח לפעול בהתאם להוראות הממנה, לפיכך עליו לתת אישור כתוב בפני עורך דין או איש מקצוע רפואי, כי הוא מסכים לתוכנו. במקרים שבהם הנחיותיו של הממנה עלולות לפגוע בו, אינן ניתנות לביצוע או בלתי חוקיות, למיופה הכוח אסור למלא אותן והוא יכול לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות פעולה.סוגים שונים של ייפוי כוח מתמשך


כאמור, ישנם מספר סוגים של ייפוי כוח מתמשך, סוג אחד נוגע לעניינים אישיים ומתייחס בין היתר למגוריו של הממנה, להתנהלותו היום יומית, לבריאותו ולענייניו הגופניים. סוג נוסף מתייחס לתחום הרכוש וכולל נכסים ועניינים כספיים. קיימת גם אפשרות לערוך ייפוי כוח רפואי מתמשך שמתייחס לעניינים בריאותיים בלבד, ולחתום עליו בפני עובד סוציאלי, פסיכולוג, אח או רופא.ממנה יכול להסמיך מיופה כוח אחד בלבד, וכן לקבוע מיופה כוח חלופי במקרה שבו הראשון אינו מסוגל או לא מעוניין לפעול עבורו. קיימת אפשרות למנות מספר מיופי כוח, לקבוע מה יהיו סמכויותיו של כל אחד מהם, ומי מהם יכריע במצב של היעדר הסכמה. במסגרת המסמך אפשר לציין כי מיופה הכוח יהיה מחויב לדווח על פעולותיו והחלטותיו לאדם מסוים או לאפוטרופוס הכללי.הגדרת סמכויותיו של מיופה הכוח


לממנה יש אפשרות לקבוע במסמך כי מיופה הכוח יהיה רשאי לקבל החלטות ביחס אליו ולהותיר בידיו את חופש ההחלטה בנוגע לענייניו. אפשרות נוספת היא לקבוע באופן מפורש מה יהיה תוכן ההחלטות בנושאים השונים על ידי קביעת הנחיות מקדימות. עוד הממנה יכול להחליט שמיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר עבור פעילותו ולקבוע את שכרו. למסמך המשפטי יש השפעה מכרעת על התנהלות חייו של הממנה לאחר כניסתו לתוקף. על כן חשוב להקפיד כי הוא ייערך כראוי על ידי עורך דין שעבר הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך, והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק. המסמך צריך לכלול את חתימתו של הממנה, חתימת מיופה הכוח וחתימת עורך הדין שבפניו הוא נערך. את ייפוי הכוח החתום יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי כדי שיוכל להיכנס לתוקף בשלב מאוחר יותר.ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו כאשר הממנה כבר לא מסוגל לדאוג לענייניו בהתאם לקריטריונים שנקבעו במסמך. אם נקבעו תנאים ספציפיים שעם קיומם הוא ייכנס לתוקף, עם התקיימות התנאים הוא ייחשב לתקף. במקרה שבו הממנה לא התייחס במפורש לסוגיית תוקף המסמך, הוא ייכנס לתוקף עם קבלת חוות דעת רפואית שתקבע היעדר כשירות של הממנה לדאוג לענייניו. הכתבה באדיבות אתר עורכי דין LawGuide.