לאחר שכתב אישום מתוקן מטעם פרקליטות המדינה הוגש אמש לבית המשפט המחוזי בירושלים בתיק 4000 (וואלה־בזק), עו"ד בועז בן צור, אחד מחברי צוות ההגנה של ראש הממשלה נתניהו, שוחח הבוקר (שני) עם אראל סג"ל ודוד ורטהיים ב-103FM בנושא.

נתניהו בבית המשפט. צילום: רויטרס (ארכיון)

אתמול חלק מכתבי המשפט תיארו את הגשת כתב האישום כניצחון.
"אם זו הטענה, זה אחיזת עיינים. אנחנו מדברים על תקופה של למעלה מארבע שנים, עשינו בדיקה כללית. הסיקור של רה"מ באתר וואלה ובכל אתר או כלי תקשורת, זה סדר גודל של כעשרת אלפים סיקורים, בדקנו את הטענה כמה פעמים רה"מ דיבר ישירות לפי טענת הפרקליטות, מצאנו 10 פניות לשיטתם. אנחנו מדברים על אפילו לא פרומיל. כמה נקודות אחרי הנקודה. אמרו לנו 'יש לנו עוד 140 פניות של סיקור' אז התחלנו לבדוק את העניין, ומה ראינו? מה שחשבנו שנראה, שיש פניות סטנדרטיות של דוברים, שמתייחסות לאירועים בנאליים שנהוג לסקר אותם: עצרת של הימין, הגרעין האיראני, הנאום בקונגרס, נסיעה לחו"ל - זו עבודה דוברותית מובהקת.

"באותה תקופה אומר נניח חפץ, מתוך מה שראינו לגבי מה שהם כללו בכתב האישום כדרישות לסיקור, 'הייתה עצרת ימין והייתה הנחיה של רה"מ לדאוג שהעצרת תקבל עצרת מקסימלית. לא זוכר אם דיברו איתי על וואלה באופן ספציפי'. אמרו שהייתה דרישה להסיר כתבה בנושא עדויות עובדות המעון נגד שרה נתניהו, ספרנו חמישה פרסומים סביב אותו יום, פרסומים של 'שחיתות', 'רקבון', 'עדויות האימה'. אחרי זה דיברו איתנו על נאום שנעשה בארה"ב, הסתכלנו באותם זמנים ומצאנו שורה של פרסומים שיש השלכות על האחריות של רה"מ וזה בומרנג, ובאותו שלב הממשלה מתנהלת כך, ופרסום על שחיתות ועוד.

"מה הנקודה? מאוד פשוטה, אין פה לא דרישות חריגות אלא זה דבר בנאלי ושגרתי, אין היענות חריגה אלא הרבה פחות, זה כמעט לא היענות, וכמעט לא חריג, במובן זה שאתה בודק את המשקל הכמותי של כמה פעמים הצליחה איזושהי פנייה, שברובה סטנדרטית ביחס למכלול. תמיד צריך לראות את הפרופורציה, ואנחנו רואים שזה אתר וזה בסדר, זכותו של האתר לקבוע קו מערכתי, שהוא בין מאוזן מבחינת השקפה של רה"מ לאתר שלילי, זה מה שנמצא".

נניח שהבקשות לגיטימיות. למה דרישה?
"כדי להעצים, יש פניות שאפילו נאמר שיש פניה שמבקשים, 'מתחננים', יש פניות מהסוג הזה. כל פניה של דובר שאומר 'הנה יש עכשיו נאום, אנא דבררו', להפוך את זה לדרישת סיקור? זה גרוטסקי".

כי חלק גדול מהבקשות נענו.
"מה זה חלק מהבקשות נענו? יש סיקור של רה"מ, שזו הדמות הכי מסוקרת במדינת ישראל לדורותיה, בנושא הזה, יש אירועים שהם בנאליים תקשורתיים, שכלי תקשורת מסקר אותם, ביקור, נאום שישנו, מה זה נענו? האם בדקת, ואם בדקת תגיד, שכלי תקשורת אחרים את אותם אייטמים העלו במקביל? אז מה קרה? הייתה עושה פרקליטות בדיקה אמפירית מה קרה בכלי התקשורת האחרים, לעשות בדיקה השוואתית אולי, היית יכול לבדוק כמה פניות יש של פרקליטות לוכסן יועץ וזה בסדר, לכתבי משפט או כתבי משפט מסוימים. האם 10 פניות ב-10 שנים או 40 פניות ב-10 חודשים ותבדוק את הפרופורציה".

הסיפור הוא לא כמות הפניות, הסיפור הוא שוחד לכאורה.
"התזה של התביעה אומרת שהמתת שהתקבל, השוחד שהתקבל, זה היענות חריגה לדרישות סיקור. אם זה המתת, האם הייתה היענות חריגה לדרישות צריך לדעת מה הנורמה ומה האלכסון. אנחנו בתוך הנורמה".

למה אתם לא מביאים את הטענות האלה כהגנה?
"אנחנו צריכים לתת התייחסות ויש הוכחות, יש כתב אישום שהגיע אמש. עשינו בדיקה מאוד ראשונית. ראינו אחרי הדרישות שלנו שפילגו בין רה"מ ואחרים, ראינו שיש 10 פניות ישירות של רה"מ, לחלק מכלי התקשורת הוא פנה יותר פעמים מאשר לוואלה, הסתכלנו על מהות הפניות שמיוחסות לרה"מ תחת הביטוי העמום שהוא היה מעורב בעניין, וזה פניות של דוברות קלאסית שנעשו בחלק עיקרי של המקרי למרבית אמצעי התקשורת האחרים. אני לא מבין מה החריגות פה".

שינוי כותר ודרדור של כתבה במעורבות הנאשם אלוביץ', אין פה דרישה/בקשה. אני לא הצלחתי להבין את העניין עם האינדיקציה. 
"אתמול הודיעה דוברות משרד המשפטים שיש להם מספר של מקרים שיש אינדיקציות למעורבותו של נתניהו ב-150 דרישות ושאלו אותם הכתבים מה זה אינדיקציות, על מה מדובר? התשובה הייתה בין היתר שיש למשל התכתבויות, כללי אצבע שמלמדים על כך וכו'. אם פונה דובר ומתייחס בפניה דוברותית סטנדרטית ושגרתית בחלק ניכר מהמקרים זה עבודה שלו". 

לדעתך יהיה זיכוי מלא?
"אחרת לא הייתי נמצא. כן, זיכוי מלא. התשובה היא כן ואגיד לך למה, ב-4000 התזה הבסיסית אומרת שהיו הטבות חריגות, ניתנה היענות חריגה לסיקור והדברים היו כחלק מעסקה. אני מודיע שלא הייתה שום עסקה ולא ניתנה שום הטבה והשימוש ב'סיקור אוהד' הוא גרוטסקי, אמר מי שאמר שאם הייתה עסקת שוחד של הטבה לבזק וסיקור אולי זה היה חוקן כנגד חוקן. כלומר אף אחד לא קיבל שום דבר, הרגולציה וגלעד ארדן בתקופה שהם טוענים שהיה שוחד משרד התקשורת עינה את בזק, והפרסומים ברובם היו שליליים. אז באמת עסקה פנטסטית, שהאחד מתענים לו והשני מפרסמים פרסומים שליליים ולהגיד שהיה שוחד זו המצאה יפה. לכן מהחומר שאנחנו מכירים אני חושב שיש מסקנה אחת ברורה וחבל אגב שלוקחים בתיק ראשון בסוגיות של סיקור ואומרים שאנחנו מודעים לכך שזה תקדימי בלי להבין את המטריה, את התפיסה הפנורמית, ולהגיד זה כתב אישום על שוחד. זה גישה לא זהירה ולא ממוקדת".